Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Zarządzenie Nr 60/03 Burmistrza Ponieca z dnia 15 lipca 2003 r.

Zarządzenie Nr 60/03 Burmistrza Ponieca z dnia 15 lipca 2003 r.
ZARZĄDZENIE Nr 60/03
Burmistrza Ponieca
z dnia 15 lipca 2003 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości, stanowiących własność Gminy Poniec, położonej w Poniecu przy ulicy Sienkiewicza, obejmującej działkę nr 1064/3, przeznaczonej do sprzedaży jako niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Poniecu przy ulicy Sienkiewicza 33, obejmującej działkę Nr 1139

Na podstawie art. 28, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37, ust. 2, pkt 6, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 46, poz. 543; zmiany (Dz. U. z 2001 roku Nr 129 poz. 1447; Dz. U. z 2002 roku Nr 154 poz. 1800, Dz. U. Nr 25 poz. 253, Nr 74 poz. 676, Nr 126 poz. 1070, Nr 113 poz. 984, Nr 130 poz. 1112, Nr 200 poz. 1682, nr 240 poz. 258; Dz. U. z 2003 roku poz. 15),

Zarządzam, co następuje:
§ 1
Podaje się do publicznej wiadomości wykaz części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poniec, położonej w Poniecu przy ulicy Sienkiewicza obejmującej działkę numer 1064/3 o powierzchni 280 m2 zapisanej w księdze wieczystej KW 22462, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gostyniu - Wydział Ksiąg Wieczystych, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz właściciela nieruchomości przyległej, położonej w Poniecu przy ulicy Sienkiewicza numer 33, stanowiącej działkę numer 1139 - jako niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania wymienionej nieruchomości przyległej.

§ 2
Szczegółowe dane dotyczące działki określonej w § 1 zawiera wykaz stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3
W razie, gdy umowa sprzedaży działki o której mowa w § 1 niniejszego Zarządzenia, nie zostanie zawarta w terminie miesiąca od dnia podpisania protokołu rokowań, niniejsze Zarządzenie traci moc.

§ 4
Wykaz nieruchomości określonej w § 1 niniejszego Zarządzenia podlega wywieszeniu w widocznym miejscu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu Ip. Na okres 21 dni, zaś informacji o wykazie - w prasie lokalnej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miasta i gminy Poniec.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
BURMISTRZ PONIECA
Kazimierz Dużałka
W Y K A Z

Części nieruchomości, nie stanowiącej samodzielnej działki budowlanej, przeznaczonej do sprzedaży jako grunt dodatkowy, niezbędny do poprawienia warunków zagospodarowania posiadanej nieruchomości przyległej
  • Położenie nieruchomości: Poniec ulica Sienkiewicza,

  • Działka numer: 1064/3,

  • Powierzchnia działki: 280 m kw.

  • Księga wieczysta: KW 22462,

  • Przeznaczenie w planie: mieszkalnictwo - budownictwo jednorodzinne

  • Forma sprzedaży: własność,

  • Cena gruntu: zgodnie z operatem szacunkowymUWAGA: ustala się 6 - cio tygodniowy termin (licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1, pkt 1 i 2 przywołanej ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Radca prawny:

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2003-07-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie