Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Zarządzenie nr 73/04 Burmistrza Ponieca: w sprawie wysokości czynszu dzierżawnego z tytułu umów dzierżawy nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Poniec na czas określony.

Zarządzenie nr 73/04 Burmistrza Ponieca: w sprawie wysokości czynszu dzierżawnego z tytułu umów dzierżawy nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Poniec na czas określony.
ZARZĄDZENIE NR 73/04
BURMISTRZA PONIECA
z dnia 19 sierpnia 2004 r.


w sprawie wysokości czynszu dzierżawnego z tytułu umów dzierżawy nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Poniec na czas określony.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, zm. w Dz. U. z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Dz. U. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 126 poz. 1070, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 1 poz. 15, Nr 80 poz. 717, 720 i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162 poz. 1568, Nr 203 poz. 1966, Nr 217 poz. 2126 zm. z 2004 r. Dz. U. Nr 6, poz. 39, Nr 19, poz. 177, Nr 91 poz. 870, Nr 92 poz. 880) oraz Uchwały Nr V/51/2003 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych i wynajmowania lokali użytkowych na okres dłuższy niż 3 lata, oraz ustalenia stawek czynszu

zarządza się, co następuje

§ 1 Wysokość czynszu dzierżawnego za 1 ha ustala się w kwintalach żyta dla:

1. gruntów ornych:

 • klasy III a - 6,0 q

 • klasy III b - 5,4 q

 • klasy IV a - 4,8 q

 • klasy IV b - 4,2 q

 • klasy V - 3,2 q

 • klasy VI - 2,6 q

 • klasy VI z - 2,0 q


2. użytków zielonych:

 • klasy III - 2,8 q

 • klasy IV - 2,3 q

 • klasy V - 1,8 q

 • klasy VI - 1,3 q

 • klasy VI z - 0,8 q


3. nieużytków przyjmuje się 50 % stawki czynszu tak jak dla użytków zielonych
klasy VI

4. gruntów pod wodami, stawami do 1 ha powierzchni, ustala się stawkę czynszu
tak jak za grunt orny klasy IV a

§ 2 Podstawę do obliczenia czynszu dzierżawnego stanowi cena 1 q żyta przyjęta
do obliczenia podatku rolnego w danym roku.

§ 3 Czynsz dzierżawny płatny jest w jednej racie w wysokości wynikającej z
przemnożenia ilości żyta określonej w § 1 przez cenę 1 q żyta określonej na
podstawie § 2.

§ 4 Traci moc Uchwała Nr 27/95 Zarządu Miejskiego Ponieca z dnia 25 września
1995 r. w sprawie ustalenia stawki szacunkowej nieruchomości rolnej przy
dzierżawie do stosowania dla Gminy Poniec przy zawieraniu umów
dzierżawy.

§ 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Ponieca
Kazimierz DużałkaInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2004-08-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie