Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Zarządzenie nr 79 Burmistrza Ponieca z dnia 8 sierpnia 2005 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej, położonej w Poniecu przy ulicy Bojanowskiej, mającej na celu poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Zarządzenie nr 79 Burmistrza Ponieca z dnia 8 sierpnia 2005 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej, położonej w Poniecu przy ulicy Bojanowskiej, mającej na celu poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.ZARZĄDZENIE NR 79/2005
BURMISTRZA PONIECA
z dnia 08 sierpnia 2005


w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej, położonej w Poniecu przy ulicy Bojanowskiej, mającej na celu poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym {jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami}, art. 25 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami {tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603} oraz w wykonaniu uchwały Nr XXI/134/2004 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 12 października 2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym położonej w Poniecu przy ulicy Bojanowskiej nr 18

zarządza się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym, położonej w Poniecu przy ulicy Bojanowskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 586/1 (obręb Poniec) o pow. 427 m2 na rzecz właściciela nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Poniecu przy ulicy Bojanowskiej nr 18, celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości, objętym wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia i będącym jego integralną częścią.

§ 2. Postanawia się podać do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Poniecu przy ulicy Rynek 24 na okres 21 dni wykaz, o którym mowa w § 1. Ponadto informację o wywieszeniu wykazu zamieścić na tablicach ogłoszeń na terenie miasta i gminy w sposób zwyczajowa przyjęty oraz w Gazecie Poznańskiej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2005-08-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie