Strona główna » Dokumenty » Przetargi - inne » OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi: „Przygotowanie i dostawa oraz wydawanie gorących posiłków dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjów w Poniecu, Sarbinowie i Żytowiecku, dla dzieci uczęszczających do przedszkola w Łęce Wielkiej oraz dzieci nie objętych obowiązkiem szkolnym, osób dorosłych w tym starszych, chorych, niepełnosprawnych na terenie miasta i gminy Poniec”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi: „Przygotowanie i dostawa oraz wydawanie gorących posiłków dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjów w Poniecu, Sarbinowie i Żytowiecku, dla dzieci uczęszczających do przedszkola w Łęce Wielkiej oraz dzieci nie objętych obowiązkiem szkolnym, osób dorosłych w tym starszych, chorych, niepełnosprawnych na terenie miasta i gminy Poniec”

Data publikacji: 29.05.2013
Termin składania ofert: 12.06.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

„Przygotowanie i dostawa oraz wydawanie gorących posiłków dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjów w Poniecu, Sarbinowie i Żytowiecku, dla dzieci uczęszczających do przedszkola w Łęce Wielkiej oraz dzieci nie objętych obowiązkiem szkolnym, osób dorosłych w tym starszych, chorych, niepełnosprawnych na terenie miasta i gminy Poniec”Zamieszczanie ogłoszenia:
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Poniec, ul. Rynek 24, tel. 65-5731533
fax 65-5733983.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.poniec.pl
II. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

„Przygotowanie i dostawa oraz wydawanie gorących posiłków dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjów w Poniecu, Sarbinowie i Żytowiecku, dla dzieci uczęszczających do przedszkola w Łęce Wielkiej oraz dzieci nie objętych obowiązkiem szkolnym, osób dorosłych w tym starszych, chorych, niepełnosprawnych na terenie miasta i gminy Poniec”


II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przygotowanie, dostarczenie i wydanie posiłków gorących posiłków od poniedziałku do piątku dla około 120 dzieci w szkołach i przedszkolu oraz od poniedziałku do piątku dla dzieci nieobjętych obowiązkiem szkolnym od poniedziałku do piątku w okresie od września 2013r. do sierpnia 2014r., osób dorosłych w okresie od września 2013r. do sierpnia 2014r.na terenie miasta i gminy Poniec.


Warunki realizacji zadania:

1. Posiłki objęte przedmiotem zamówienia muszą odpowiadać normom odżywczym obowiązującym w tzw. punktach zbiorowego żywienia, tj. posiłki powinny być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, sporządzone z pełnowartościowych, świeżych artykułów spożywczych, posiadających aktualne terminy ważności, wg wymogów sztuki kulinarnej i sanitarnej (zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006r. tj. Dz.U. z 2006r., nr 171, poz. 1225 z póź. zm.)
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania badań sprawdzających kaloryczność zamawianego posiłku. W przypadku stwierdzenia, że posiłek nie spełnia określonych w zamówieniu parametrów zamawiający kosztami badania obciąży Wykonawcę

 

2. Obiad powinien być urozmaicony i zawierać mięso, warzywa, owoce, ryby, sok, kompot lub owoc.
Rodzaj posiłku:
- razy w tygodniu zupa+kromka chleba lub bułka ( co najmniej cztery rodzaje zup nie powtarzających się w przeciągu miesiąca, natomiast bułka lub chleb mają być podawane przemiennie w danym tygodniu)+ owoc lub jogurt ( podawane przemiennie)
- trzy razy w tygodniu – obiad drugodaniowy mięsny ( kotlet schabowy, kotlet z piersi kurczaka, kotlet mielony, udko kurczaka, gulasz wołowy, potrawka z kurczaka, gołąbki; do dań mięsnych nie zalicza się wątróbki, kaszanki, bigosu i kiełbasy) + kompot lub sok.
- raz w tygodniu – obiad drugodaniowy z rybą lub jajkiem albo też naleśniki, placki ziemniaczane, pierogi ( jajko, ryby, placki ziemniaczane, pierogi mają być podawane przemiennie – w każdym tygodniu inne danie)
Do posiłków drugodaniowych mają być podawane przemiennie w danym
tygodniu surówki i jarzyny gotowane. W tym samym tygodniu dany rodzaj
surówki lub jarzyn gotowanych nie może się powtórzyć.


Gramatura Posiłków:
- ziemniaki ( kasza lub ryż albo makaron) 150-200g. Mięso lub ryba 120g. I surówka 150-200g.
- naleśniki, placki ziemniaczane, pierogi od 150-200g
- zupa 450 g.

3. Szczegółowy jadłospis powinien być wywieszony w widocznym miejscu w punkcie wydawania posiłków. Jadłospis należy dostarczyć również do OPS w Poniecu z 7 dniowym wyprzedzeniem.

4. Wykonawca przechowuje próbki posiłków do celów sanitarno-epidemiologicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Dostawa posiłków w naczyniach jednorazowych.

6. Lista dzieci objętych posiłkami w formie dania obiadowego zostanie ustalona do dnia 05.09.2013r. i może ulegać zmianie w trakcie realizacji zamówienia.

7. Osoby dorosłe będą podawane na bieżąco po wydaniu decyzji przez OPS Poniec.

8. Wynagrodzenie należne Wykonawcy obejmować będzie rzeczywistą liczbę posiłków wydanych w danym okresie rozliczeniowym. Ustala się miesięczny okres rozliczeniowy ( miesiąc kalendarzowy ). Po upływie każdego miesiąca kalendarzowego Wykonawca przedstawi fakturę wraz z miesięcznym zestawieniem wydanych posiłków przez uprawnionych odbiorców , dodatkowo listy obecności uczniów muszą być potwierdzone przez dyrektorów poszczególnych dyrektorów placówek.

9. W kalkulacji ceny jednostkowej należy uwzględnić koszty naczyń jednorazowych, sztućców, koszty przygotowania, dowozu, koszty wydawania posiłków.

10. Oznaczenie wg Wspólnego słownika Zamówień: Kod CPV 55524000-9 i 55321000-6 oraz 55320000-9 i 55520000-1


Warunki obsługi:

1. Dożywianie uczniów musi być prowadzone na terenie szkół i będzie się odbywać w dni nauki w szkołach oraz w razie potrzeby w innych dniach wskazanych przez dyrektora szkoły. W sytuacjach szczególnych (zorganizowane wyjazdy wychowanków przedszkola Zamawiający ma prawo zgłosić Wykonawcy inny sposób przygotowania posiłków - suchy prowiant, a Wykonawca jest zobowiązany do ich realizacji.
2. Wykonawca zapewnia dostawę, wydawanie posiłków, utrzymanie czystości i porządku w miejscu wydawania i spożywania posiłków w szkole, a także niezbędne naczynia i sztućce oraz odbiór resztek po wydanym posiłku.
3. Warunki, jakimi dysponują szkoły są różne, dlatego wykonawca winien zapoznać się z miejscem realizacji zamówienia i zapoznać się z warunkami, jakimi dysponują poszczególne placówki objęte zamówieniem.
4. Godziny dostaw i wydawania posiłków określa dyrektor szkoły.
5. Wykonawca we własnym zakresie ustala z dyrekcją danej szkoły miejsce, godziny wydawania posiłków oraz sposób i warunki korzystania z pomieszczeń szkoły i zawiadamia o tym na piśmie Zamawiającego..
6. Posiłki muszą być dostępne również dla uczniów, którzy we własnym zakresie zechcą je zakupić, na tych samych warunkach, co dzieci kierowane przez OPS – takie same posiłki, za tę samą cenę.
7. Zamawiający zastrzega sobie, iż ilość osób korzystających z posiłków może się zmieniać w trakcie obowiązywania umowy.
8. Wykonawca we własnym zakresie zapewni miejsce wydawania posiłków dla uczniów, osób dorosłych i dzieci nie podlegających obowiązkowi szkolnemu.
9. Sprzedający nie odmówi wydania i możliwości spożycia posiłku podopiecznym mającym niedbały a często bardzo brudny wygląd.
10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przygotowane i dostarczone posiłki.


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień: Kod CPV 55524000-9 i 55321000-6 oraz 55320000-9 i 55520000-1

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: od dnia 09 września 2013r. do dnia 31 sierpnia 2014r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

1. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d) dysponują środkami transportu spełniającymi wymagania sanitarno-epidemiologiczne w zakresie przewozu żywności oraz odpowiednie termosy, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;
e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
f) wykażą, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną dla jednego jak i wszystkich zdarzeń nie mniejszą niż 100.000.00zł.


2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne

Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów /oświadczeń złożonych wraz z ofertą, w skali spełnia-nie spełnia złożonych przez wykonawców, a wymaganych przez zamawiającego dokumentów i oświadczeń – zgodnie ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia.


3. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
a) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 i2 Prawa zamówień publicznych
b) wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków

4. Zamawiający odrzuca ofertę, która:

a) jest niezgodna z ustawą
b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt 3
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia
e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert
f) zawiera błędy w obliczeniu ceny
g) w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt 3
h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:www.bip.poniec.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu, ul. Krobska 45a, 64-125 Poniec


IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:.12.06.2013...rok, miejsce: Urząd Miejski, ul. Rynek 24, 64-125 Poniec. Pokój nr 3

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV 3.6 Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 208418-2013 Data zamieszczenia 29.05.2013r.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - inne
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2013-05-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-05-29
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie