Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Zarządzenie nr 81/04 Burmistrza Ponieca w sprawie obniżenia ceny wywoławczej i przeprowadzenia III przetargu nieruchomości budynkowej położonej w Poniecu przy ulicy Kościelnej Nr 5.

Zarządzenie nr 81/04 Burmistrza Ponieca w sprawie obniżenia ceny wywoławczej i przeprowadzenia III przetargu nieruchomości budynkowej położonej w Poniecu przy ulicy Kościelnej Nr 5.
ZARZĄDZENIE NR 81/04
BURMISTRZA PONIECA
z dnia 1 września 2004 r.


w sprawie obniżenia ceny wywoławczej i przeprowadzenia III przetargu nieruchomości budynkowej położonej w Poniecu przy ulicy Kościelnej Nr 5.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 i 2, i art. 67 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543, z 2001 r. Nr 129 poz. 1447 i Nr 154 poz. 1800, z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 74 poz. 676, Nr 113 poz. 984, Nr 126 poz. 1070, Nr 130 poz. 1112 i Nr 153 poz. 1271 oraz w wykonaniu Uchwały Nr XII/81/2003 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 29 października 2003 r.

zarządza się, co następuje:


§ 1. 1. W związku z zakończeniem dwóch przetargów na sprzedaż nieruchomości budynkowej, położonej w Poniecu przy ulicy Kościelnej Nr 5 wynikiem negatywnym - obniża się cenę wywoławczą wynoszącą w pierwszym i drugim przetargu 81.720 zł., o 40 %.

2. Cena wywoławcza po obniżeniu wynosi 49.032 zł. .

3. Stawka postąpienia wynosi 400 zł. .

4. Do ceny kupna nieruchomości dolicza się koszty sporzadzenia dokumentacji geodezyjnej w kwocie 280 zł. + podatek VAT oraz koszty sporządzenia wyceny w kwocie 1.500 zł. + podatek VAT.

§ 2 Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem Nr 58/04 Burmistrza Ponieca z dnia 8 lipca 2004 r.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Burmistrz Ponieca
Kazimierz DużałkaInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2004-09-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie