Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Zarządzenie Burmistrza Ponieca nr 96/2004

Zarządzenie Burmistrza Ponieca nr 96/2004
ZARZĄDZENIE NR 96/04
BURMISTRZA PONIECA
z dnia 5 października 2004 r.

w sprawie ustalenia odszkodowania pieniężnego za przejętą na własność Gminy Poniec nieruchomość przeznaczoną pod komunikację - drogę publiczną gminną.


Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym {tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze późn. zm.}, art. 9 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami {tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 z późn. zm.}

zarządza się, co następuje:

§ 1 Ustala się odszkodowanie pieniężne w kwocie 4424,00 zł. (słownie: cztery tysiące czterysta dwadzieścia cztery złote) za przejętą na własność Gminy Poniec nieruchomość przeznaczoną pod komunikację - drogę publiczną gminną, położoną w Poniecu przy ulicy Gostyńska Szosa, działka nr 79 pow. 246 m2, nr 84/7 pow. 386 m2, na rzecz dotychczasowego właściciela Janusza Stachowiaka.

§ 2 Odszkodowanie o którym mowa w § 1 zostanie wypłacone na rzecz Janusza Stachowiaka w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania zawiadomienia Sądu Rejonowego - Wydziału ksiąg Wieczystych w Gostyniu o dokonaniu wpisu prawa własności ww. działek na rzecz Gminy Poniec.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Ponieca
Kazimierz Dużałka

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2004-10-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie