Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Zarządzenie Burmistrza Ponieca nr 99/2004

Zarządzenie Burmistrza Ponieca nr 99/2004
ZARZĄDZENIE NR 99/04
BURMISTRZA PONIECA
z dnia 15 października 2004 r.

w sprawie zawarcia przedwstępnej umowy najmu lokalu usługowego przy ulicy Dworcowej Nr 2B z pominięciem procedury przetargowej.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym {tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.} oraz uchwały nr V/51/2003 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych i wynajmowania lokali użytkowych na okres dłuższy niż 3 lata, oraz ustalenia stawek czynszu

zarządza się, co następuje:

§ 1 Przeznacza się lokal użytkowy mieszczący się na parterze w budynku położonym w Poniecu przy ulicy Dworcowej 2B, o powierzchni 271,54 m2, składający się z gabinetów lekarskich, pomieszczeń rejestracyjnych oraz pomieszczeń socjalnych do którego przynależy do wspólnego korzystania: korytarz, poczekalnia i pomieszczenia w.c. dla Pana/Pani Lecha Dużyńskiego i Anny Gulińskiej - NZOZ Zespół Przychodni Lekarza Rodzinnego „MEDICA” , którzy są w trakcie załatwiania kontraktu z oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej i specjalistycznych porad ambulatoryjnych na rok 2005.

§ 2 Zawiera się przedwstępną umowę najmu na lokal ww. z Panem/Panią Lechem Dużyńskim i Anną Gulińską - NZOZ Zespół Przychodni Lekarza Rodzinnego „MEDICA” w Poniecu przy ulicy Dworcowej 2B.

§ 3 Przedwstępna umowa najmu, o której mowa w § 2 winna być zawarta do czasu uzyskania przez Pana/Panią Lecha Dużyńskiego i Annę Gulińską kontraktu z oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia na wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i specjalistycznych porad ambulatoryjnych na rok 2005.

§ 4 Czynsz najmu, forma płatności, zasady użytkowania oraz świadczenia związane z eksploatacją przedmiotu najmu zostaną ustalone zgodnie z umową najmu zawartą w dniu 01 stycznia 2003 r. pomiędzy Gminą Poniec a Panem/Panią Lechem Dużyńskim i Anną Gulińską oraz również na podstawie aneksu do powyższej umowy najmu.

§ 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Ponieca
Kazimierz DużałkaInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2004-10-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie