Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Zawiadomienie Burmistrza Ponieca o wydaniu decyzji - Budowa zbiornika wodnego Rokosowo

Zawiadomienie Burmistrza Ponieca o wydaniu decyzji - Budowa zbiornika wodnego Rokosowo

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): 2013

PONIEC 10.06.2013R.


GP.6733.3.2013

Z A W I A D O M I E N I E
BURMISTRZA PONIECA

 

Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego - ustawa z dnia 14.06.1960 (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 267) oraz art. 53 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami) zawiadamiam, że

 

została wydana decyzja kończąca postępowanie administracyjne
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
„Budowa zbiornika wodnego Rokosowo” na dz. nr ewid. 268, 269, 270, 272, 273, 274, 275,276, 277, 278, 279, 280, 281, 284, 286/1, 286/2, 282, 283, 287, 288 obręb geodezyjny Rokosowo gm. Poniec.

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z ustaleniami decyzji, dotyczącymi przedmiotowej inwestycji oraz zgłosić swoje uwagi. w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, w Urzędzie Miejskim w Poniecu, 64-125 Poniec ul. Rynek 24, pok nr 9, w godzinach pracy Urzędu.
Od niniejszej decyzji służy Stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, ul. Słowiańska nr 54, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty doręczenia.                                                                                                              Burmistrz Ponieca
                                                                                                              /-/ Jacek Widyński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2013-06-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-06-11
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie