Strona główna » Dokumenty » Przetargi - inne » OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: „Odnowa i nadanie nowych funkcji zdekapitalizowanym budynkom poszpitalnym poprzez stworzenie Przedszkola Samorządowego w Poniecu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: „Odnowa i nadanie nowych funkcji zdekapitalizowanym budynkom poszpitalnym poprzez stworzenie Przedszkola Samorządowego w Poniecu

Data publikacji: 19.06.2013
Termin składania ofert: 10.07.2013

Poniec, 19.06.2013r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: „Odnowa i nadanie nowych funkcji zdekapitalizowanym budynkom poszpitalnym
poprzez stworzenie Przedszkola Samorządowego w Poniecu

 

Nr sprawy ZPI 271.06.2013

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień
Nazwa Zamawiającego Gmina Poniec
zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Nazwa zamawiającego Gmina Poniec
Adres zamawiającego Ul. Rynek 24
Kod Miejscowość 64-125 Poniec
Telefon: 65 5731 433
Faks: 65 5733 983
adres strony internetowej: www.poniec.pl.
adres poczty elektronicznej: inwestycje@poniec.pl
Godziny urzędowania: 7:00 - 15:00

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
www.poniec.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (Urząd Miejski w Poniecu ul, Rynek 24 pokój nr 9 ). Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym. Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Odnowa i nadanie nowych funkcji zdekapitalizowanym budynkom poszpitalnym poprzez stworzenie Przedszkola Samorządowego w Poniecu.
Kody Wspólnego Słownika Zamówień:
45000000-7
45214100-1

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:
30 czerwca 2014 r.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1). O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę realizacji co najmniej 5 robót budowlanych okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
uszczegółowienie – referencje dot. wykonywania robót na obiektach zabytkowych.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
uszczegółowienie – kierownik budowy winien posiadać doświadczenie i uprawnienia w wykonywaniu prac na obiektach zabytkowych.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę -opis wymagań w zakresie sytuacji ekonomicznej. Dysponowanie środkami do wykonania zadania.

2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

VIII. Informacja na temat wadium:
zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 150 000,00 zł

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Lp. Nazwa kryterium Waga
1 cena 100

X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 10 lipca 2013r.do godz. 10 :00
w siedzibie zamawiającego

Urząd Miejski
ul. Rynek 24
64-125 Poniec
Pokój nr 3 (sekretariat)

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia: 10 lipca 2013r. o godz. 10 : 15
w siedzibie zamawiającego
Urząd Miejski
ul, Rynek 24
64-125 Poniec
Pokój nr 7

XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy
Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy , chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
nie dotyczy

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
nie dotyczy

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 234330-2013 Data zamieszczenia 19.06.2013 r.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - inne
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2013-06-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-06-21
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie