Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZĄDZENIE NR 226/2013 BURMISTRZA PONIECA z dnia 26 czerwca 2013 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej pawilonem handlowym, położonej w miejscowości Waszkowo, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 60/2

ZARZĄDZENIE NR 226/2013 BURMISTRZA PONIECA z dnia 26 czerwca 2013 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej pawilonem handlowym, położonej w miejscowości Waszkowo, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 60/2

Numer dokumentu: 226
Rok (4 cyfry): 2013

ZARZĄDZENIE NR 226/2013
BURMISTRZA PONIECA
z dnia 26 czerwca 2013

 

w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej pawilonem handlowym, położonej w miejscowości Waszkowo, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 60/2.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami), art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 art. 37 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami), art. 231 § 2 kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 Nr 16, poz. 93) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miejskiej w Poniecu Nr XXVIII/227/2013 z dnia 5 kwietnia 2013 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Waszkowo, oznaczonej geodezyjnie jako działka 60/2, stanowiącej własność Gminy
Poniec, zarządza się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości zabudowanej pawilonem handlowym stanowiącej własność Gminy Poniec, położonej w miejscowości Waszkowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 60/2 o pow. 398 m2 na rzecz Gminnej Spółdzielni „SCH” w Poniecu, objętej wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia i będącym jego integralną częścią.

§ 2. Postanawia się podać do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Poniecu przy ulicy Rynek 24 na okres 21 dni wykaz, o którym mowa w § 1. Ponadto informację o wywieszeniu wykazu zamieścić na tablicach ogłoszeń na terenie miasta i gminy w sposób zwyczajowa przyjęty oraz w gazecie lokalnej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                                                                                    Burmistrz Ponieca
                                                                                                    /-/ Jacek Widyński


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2013-06-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-06-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie