Strona główna » Dokumenty » Przetargi - inne » OGŁOSZENIE O PRZETARGU - Usługa przewozowa – dowóz i odwóz uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli w Gminie Poniec

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - Usługa przewozowa – dowóz i odwóz uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli w Gminie Poniec

Data publikacji: 09.07.2013
Termin składania ofert: 18.07.2013

ZPI 271.11.2013

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Usługa przewozowa – dowóz i odwóz uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli w Gminie Poniec


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Gmina Poniec ogłasza przetarg nieograniczony na :
"Usługa przewozowa – dowóz i odwóz uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i przedszkoli w Gminie Poniec”

1. Zamawiający: Gmina Poniec, 64-125 Poniec, ul. Rynek 24
2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony (art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych)
3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać osobiście w Urzędzie Miejskim w Poniecu ul. Rynek 24, 64-125 Poniec, pok. Nr 9 w godz. 8.00 - 15.00.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami Zamawiający udostępnia na stronie internetowej www.poniec.pl
4. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi przewozowej środkami transportu
wykonawcy, obejmującej dowóz uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i oddziałów przedszkolnych na zajęcia w gminnych szkołach i placówkach oświatowych oraz odwóz uczniów po zajęciach wg rozkładu jazdy ustalonego przez zamawiającego. Średnia miesięczna ilość kilometrów przewozów wynosi ok. 9 500 km.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych lub częściowych.
6. Termin wykonania zamówienia – rok szkolny 2013/2014.
7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie przewozu osób w komunikacji krajowej, zgodnie z wymogami ustawowymi.
b. Zapewnią realizację usługi środkami transportu w odpowiednim stanie technicznym w ilości : 4 autobusów : w tym :2 na co najmniej 50 miejsc siedzących oraz 2 na co najmniej 60 miejsc siedzących.
c. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
d. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie usługi (zamówienia).
e. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. Z 2006 r. Nr 164 poz.1163 z późn. zm.)
f. Przyjmą warunki umowy określone przez Zamawiającego.

8. Przy wyborze oferty zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami: cena za jaką oferent zobowiązuje się zrealizować 1 km usługi przewozowej - waga 100 %
9. Ofertę przygotowaną i opisaną w sposób określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia należy złożyć w terminie do 18 lipca 2013 r. do godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Poniecu ul. Rynek 24, 64-125 Poniec , pok. Nr 3 sekretariat
10. Termin związania oferenta z ofertą - 30 dni od daty ustalonej dla terminu wpływu ofert.
11. Informacji w sprawie postępowania przetargowego udziela Pan Zdzisław Ambroży inspektor Inwestycji, Zamówień Publicznych i Dróg w Urzędzie Miejskim w Poniecu , ul . Rynek 24 , 64-125 Poniec , tel. 065 5731533.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - inne
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2013-07-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-07-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie