Strona główna » Dokumenty » Przetargi - inne » OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM NA TERENIE GMINY PONIEC

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM NA TERENIE GMINY PONIEC


Poniec, dnia 13 lipca 2005 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiot zamówienia:
DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM NA TERENIE GMINY PONIEC

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gminny Zespół Obsługi Szkół w Poniecu
ul. Szkolna 8
64-125 Poniec
8.00 - 15.00
tel. 065 5731578

2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
biuro Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Poniecu, ul. Szkolna 8 (budynek Szkoły Podstawowej w Poniecu)
cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne: nie dotyczy

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Dowożenie dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Poniec w roku szkolnym 2005/2006
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia: rok szkolny 2005-2006

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
zgodnie z przepisami art. 22 ust. 1 i art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

8) Informacja na temat wadium: nie dotyczy

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium Waga
cena oferty 100


10) miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego
Gminny Zespół Obsługi Szkół w Poniecu
ul. Szkolna 8
64-125 Poniec
biuro zespołu w bud. Szkoły Podstawowej w Poniecu
do dnia 2005-07-28 do godz. 10:00

11) termin związania ofertą
okres 30 dni , tj. do dnia 2005-08-27Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - inne
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2005-07-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie