Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » OBWIESZCZENIE z dnia 3 września 2013r

OBWIESZCZENIE z dnia 3 września 2013r

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): 2013

Poniec, dnia 2013-09-03

GP 6220.04.2013

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 oraz 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227; ze zm.) art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego ((tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 267) Burmistrz Ponieca zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Podjęcie działalności w zakresie przetwarzania odpadów tj. odzysku komunalnych osadów ściekowych w istniejących silosach w m. Rokosowo, gmina Poniec (działka 236/2).

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu ul. Rynek 24, pokój nr 9 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800 : 1500.

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji można się zapoznać w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia.


                                                                                               Burmistrz Ponieca
                                                                                                /-/ Jacek Widyński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2013-09-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-09-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie