Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZĄDZENIE NR 251/2013 BURMISTRZA PONIECA z dnia 10 października 2013 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej, położonej we wsi Waszkowo, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 58/10 - mającej na celu poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

ZARZĄDZENIE NR 251/2013 BURMISTRZA PONIECA z dnia 10 października 2013 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej, położonej we wsi Waszkowo, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 58/10 - mającej na celu poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Numer dokumentu: 251
Rok (4 cyfry): 2013

ZARZĄDZENIE NR 251/2013
BURMISTRZA PONIECA
z dnia 10 października 2013

w sprawie
sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej, położonej we wsi Waszkowo, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 58/10 - mającej na celu poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 25 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miejskiej w Poniecu Nr VI/54/2007 z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej we wsi Waszkowo, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 58/3, stanowiącej własność Gminy Poniec, celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej zarządza się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poniec, położonej we wsi Waszkowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 58/10 o pow. 613 m2 na rzecz właściciela nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 58/6 położonej we wsi Waszkowo – dla której Sąd Rejonowy w Lesznie X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr PO1Y/00039304/3, celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości, objętym wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia i będącym jego integralną częścią. .

§ 2. Postanawia się podać do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Poniecu przy ulicy Rynek 24 na okres 21 dni wykaz, o którym mowa w § 1. Ponadto informację o wywieszeniu wykazu zamieścić na tablicach ogłoszeń na terenie miasta i gminy w sposób zwyczajowa przyjęty oraz w gazecie lokalnej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                                                                                     Burmistrz Ponieca
                                                                                                      /-/ Jacek Widyński


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2013-10-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-10-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie