Strona główna » Dokumenty » Przetargi - inne » OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: "Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Łęce Wielkiej"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: "Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Łęce Wielkiej"

Data publikacji: 14.11.2013
Termin składania ofert: 29.11.2013

Poniec, 14.11.2013r

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
dot.:
Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Łęce Wielkiej”


Nr sprawy ZPI 271.16.2013

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień
Nazwa Zamawiającego Gmina Poniec
zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Nazwa zamawiającego: Gmina Poniec
Adres zamawiającego: ul. Rynek 24
Kod Miejscowość: 64-125 Poniec
Telefon: 65 5731 433
Faks: 65 5733 983
adres strony internetowej: www.poniec.pl.
adres poczty elektronicznej: inwestycje@poniec.pl
Godziny urzędowania: 7:00 - 15:00

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
www.poniec.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (Urząd Miejski w Poniecu ul, Rynek 24 pokój nr 9 ). Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym. Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Łęce Wielkiej
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej, w skład, której wchodzi następujący zakres rzeczowy:
- PVC D 200 mm - 1 496,0 m
- przyłącza D 160/4,7 mm - 431,0 m/56 szt.
- rurociągi ciśnieniowe z rur PE D 110 mm - 3 418,0 m
- przepompownie ścieków - 3 szt.
- związane roboty ziemne
- związane roboty nawierzchniowe
- przeprowadzenie inspekcji kanałów sanitarnych za pomocą kamer wraz z dostarczeniem raportu z monitoringu,

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:
45.23.24.10-9

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:
30 września 2014 r.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2) posiadania wiedzy i doświadczenia,

W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali co najmniej jedną robotę spełniającą łącznie 2,0 km sieci kanalizacji sanitarnej i 1,0 km sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przepompownią ścieków. Dopuszcza się spełnienie warunków w osobnych zadaniach, ale każda z wielkości musi być spełniona w ramach jednej inwestycji.

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
Dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi uprawnienia budowlane w tym:
kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych, kanalizacyjnych

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,

Posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN;

2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

VIII. Informacja na temat wadium:

Wykonawca przystępujący do przetargu zgodnie z art. 45 ustawy Pzp jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 80.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100 zł)

Wadium może być wniesione w:
- pieniądzu,
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm).
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto zamawiającego w banku:
Bank Spółdzielczy Poniec Nr konta 90 8682 0004 0030 0461 2000 0060 najpóźniej przed upływem terminu składania ofert,

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Lp. Nazwa kryterium Waga
1 cena 100

X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 29 listopada 2014r.do godz. 10 :00
w siedzibie zamawiającego

Urząd Miejski
ul. Rynek 24
64-125 Poniec
Pokój nr 3 (sekretariat)

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia: 29 listopada 2013r. o godz. 10 : 15
w siedzibie zamawiającego
Urząd Miejski
ul, Rynek 24
64-125 Poniec
Pokój nr 7

XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy
Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy , chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
nie dotyczy

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
nie dotyczy

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 462916-2013 Data zamieszczenia 14.11.2013 r.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - inne
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2013-11-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-11-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie