Strona główna » Dokumenty » Przetargi - inne » Zarządzenie nr 31/2005 Burmistrza Ponieca z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej we wsi Śmiłowo, gmina Poniec.

Zarządzenie nr 31/2005 Burmistrza Ponieca z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej we wsi Śmiłowo, gmina Poniec.
ZARZĄDZENIE NR 31/2005
BURMISTRZA PONIECA
z dnia 28 luty 2005 r.
w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej we wsi Śmiłowo, gmina Poniec

Na podstawie art. 26 ust. 3 i art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym {Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami}, art. 38 ust.1 i 2, art. 39 ust.1, art. 40 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami {tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.), § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości { Dz. U. Nr 207, poz. 2108}, art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego {Dz. U. Nr 64, poz. 592} oraz Uchwały Nr XXI/136/2004 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 12 października 2004 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości, położonych w Śmiłowie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, w związku z zarządzeniem Nr 101/2004 Burmistrza Ponieca z dnia 15 października 2004 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości rolnych położonych w Śmiłowie, gmina Poniec, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego oraz zarządzenia Nr 4/2005 Burmistrza Ponieca z dnia 7 styczeń 2005 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej we wsi Śmiłowo, gmina Poniec,

zarządza się, co następuje:

§ 1 Ogłasza się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej, oznaczonej numerem działki 31 o powierzchni 0.23.00 ha, położonej we wsi Śmiłowo, gmina Poniec, uregulowanej w KW Nr 2308.

§ 2 Podaje się do publicznej wiadomości:

 1. Ogłoszenie o II przetargu, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu przy ulicy Rynek nr 24. Ponadto informację o wywieszeniu ogłoszenia zamieścić na tablicach ogłoszeń na terenie miasta i gminy w sposób zwyczajowo przyjęty oraz zamieszczenie w Gazecie Poznańskiej i na stronie internetowej gminy.

 2. informację o ogłoszeniu, o którym mowa w pkt 1, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2.


§ 3 Ustala się Regulamin przetargu na sprzedaż nieruchomości, o której mowa w § 1, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr 31/2005
Burmistrza Ponieca
z dnia 28 luty 2005
r.


Burmistrz Ponieca
ogłasza
II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości rolnej, położonej we wsi Śmiłowo, gmina Poniec


Działka ewidencyjna nr 31 o powierzchni 0.23.00 ha obręb Śmiłowo, uregulowana w księdze wieczystej KW Nr 2308. Nieruchomość rolna - łąki trwałe Ł IV o pow. 0.23.00 ha.


W związku z wygaśnięciem z dniem 31.12.2002 r. miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Poniec, brak jest planu zagospodarowania dla terenu obejmującego przedmiotową nieruchomość. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, teren tej nieruchomości przeznaczony jest pod tereny upraw polowych.


Cena wywoławcza nieruchomości: 618,- zł,

Wadium 120,-zł
Minimalne postąpienie nie mniej niż 1 % ceny
wywoławczej


Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 26.11.2004r.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które terminowo wpłacą wadium na rachunek Gminy Poniec - Bank Spółdzielczy w Poniecu Nr 90 8682 0004 0030 0461 2000 0060 do dnia 18.04.2005 r. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Gminy Poniec.
Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z zarządzeniem Burmistrza Ponieca przeznaczającym w/w nieruchomość do zbycia, jak również z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 r. i treścią niniejszego ogłoszenia.
Przetarg odbędzie się w dniu 22.04.2005 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu przy ul. Rynek 24 - sala nr 7 I p. .
Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić nie później niż na 3 dni przed dniem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości, kwotę równą 100% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszoną o kwotę wadium. Za datę zapłaty tej kwoty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek Gminy Poniec. Koszty zawarcia aktu notarialnego oraz koszty sądowe ponosi nabywca. Do ceny kupna sprzedaży zostaną doliczone koszty niezbędnej dokumentacji w kwocie 171,42 zł. + VAT 22%.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym nabywcy przez zbywającego w zawiadomieniu w celu podpisania umowy, Burmistrz Ponieca może odstąpić od jej zawarcia. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.
Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców {tj. Dz. U. z 2004r. Nr 167, poz. 1758}.
Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
W przypadku gdy nabywca nieruchomości nie ma kwalifikacji rolniczych, nie zamieszkuje w gminie w której położona jest chociaż część nieruchomości, nie będzie prowadził osobiście gospodarstwa i gdy nieruchomość łącznie z gruntami własnymi i dzierżawionymi przekroczy 300 ha użytków Agencja Nieruchomości Rolnych ma prawo pierwokupu.
Nieruchomość jest sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów, a wznowienie granic odbywa się na koszt i staraniem nabywcy.
Przyjmuje się, że stawający do przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
Dodatkowe informacje o nieruchomości udziela p. Jacek Widyński w Urzędzie Miejskim w Poniecu ul. Rynek 24, pok. nr 12 I p., tel. (0-65) - 573 - 15 - 33 wew. 22, w poniedziałki w godz. 800-1600, od wtorku do piątku w godz. 700-1500, w okresie od ukazania się ogłoszenia do upływu terminu wnoszenia wadium.
Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu.Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 31/2005
Burmistrza Ponieca
z dnia 28.02.2005r.BURMISTRZ PONIECA

informuje,


że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu przy ulicy Rynek 24 oraz na stronach internetowych Gminy Poniec http://bip.poniec.leszczynskie.net/inf.komunikaty zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanym II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej, położonej we wsi Śmiłowo, gmina Poniec, oznaczonej jako dz. ew. nr 31 w obrębie Śmiłowo o powierzchni 0.23.00 ha, uregulowanej w KW Nr 2308.

Cena wywoławcza: 618 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2005r . o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu przy ul. Rynek 24, sala 7.
Dodatkowe informacje o nieruchomości udziela p. Jacek Widyński w Urzędzie Miejskim w Poniecu przy ul. Rynek 24, pok. nr 12 I p., tel. (0-65)-573-15-33 wew. 22, w poniedziałki w godz. 8-16 i wt. - pt. godz. 7-15, w okresie od ukazania się ogłoszenia do upływu terminu wnoszenia wadium.

Załącznik
do Regulaminu
OŚWIADCZENIE
Przewodniczącego/członków*) Komisji Przetargowej wyznaczonej w celu przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnej, położonej we wsi Śmiłowo, gmina Poniec, oznaczonej jako dz. ew. nr 31 w obrębie Śmiłowo, o pow. 0.23.00 ha, uregulowanej w KW Nr 2308.

Ja ...............................................................................................................................syn/córka*)
(imię i nazwisko)

.................................................................................... zamieszkały/a w ......................................
................................................................................ legitymujący/a się dowodem osobistym*),
paszportem*) ......................................................
(seria, nr)
oświadczam, że:

 • nie pozostaję w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia z oferentem, jego zastępcą prawnym lub członkami władz osób prawnych, stających do przetargu,

 • nie jestem związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z oferentem, jego zastępcą prawnym lub członkami władz osób prawnych, stających do przetargu,

 • przed upływem trzech lat od daty wszczęcia postępowania przetargowego nie byłem w stosunku pracy lub zlecenia z oferentem albo członkami władz osób prawnych stających do przetargu,

 • nie pozostaję z oferentem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności.

Poniec, dnia ........................... podpis .............................


*) niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 31/2005
Burmistrza Ponieca
z dnia 28.02.2005r.


II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ POŁOŻONEJ WE WSI ŚMIŁOWO - DZIAŁKA GRUNTU NUMER 31 O POWIERZCHNI 0.23.00 HA


Regulamin Przetargu 1. Postanowienia ogólne.

 1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnej, położonej we wsi Śmiłowo, będącej własnością Gminy Poniec.

 2. Celem przetargu jest uzyskanie najwyższej ceny.

 1. Podstawa prawna przeprowadzenia przetargu.

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).

 • Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. O kształtowaniu ustroju rolnego {Dz. U. Nr 64, poz. 592}.

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości {Dz. U. Nr 207, poz. 2108}.

 • Uchwała Nr XXI/136/2004 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 12 października 2004 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnych położonych w Śmiłowie, gmina Poniec.

 • Zarządzenie Nr 101/04 Burmistrza Ponieca z dnia 15 października 2004r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych położonych w Śmiłowie,
gmina Poniec, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego
nieograniczonego.

 • Zarządzenie Nr 4/2005 Burmistrza Ponieca z dnia 7 styczeń 2005 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej we wsi Śmiłowo, gmina Poniec.

 • Zarządzenie Nr 31/2005 Burmistrza Ponieca z dnia 28 luty 2005 r. W sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej we wsi Śmiłowo, gmina Poniec.

 • Zarządzenie Nr 29/2005 Burmistrza Ponieca z dnia 28 luty 2005 r. w sprawie ustalenia składu komisji przetargowej w celu sprzedaży nieruchomości w drodze przetargów ustnych nieograniczonych ogłoszonych na dzień 24 kwiecień 2005 r.


 1. Przedmiot przetargu i jego cena.

 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości rolnej, położonej we wsi Śmiłowo, gmina Poniec, oznaczonej jako dz. ew. nr 31 obręb Śmiłowo o pow. 0.23.00 ha, uregulowanej w KW Nr 2308.

 2. Szczegółowy opis przedmiotu przetargu znajduje się w zarządzeniu Nr 101/04 Burmistrza Ponieca z dnia 15 października 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych położonych w Śmiłowie, gmina Poniec, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Warunki zakupu zostały określone w ogłoszeniu o przetargu.

 3. Cena wywoławcza nieruchomości podana została do publicznej wiadomości
  w ogłoszeniu o przetargu. 1. Warunki i zasady uczestnictwa w przetargu.

 1. Uczestnikiem przetargu może być osoba fizyczna lub osoba prawna.

 1. Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomości w wyniku niniejszego przetargu,
  po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r.
  o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.)

 2. Cudzoziemiec jest zobowiązany do przedłożenia w tłumaczeniu dokumentów rejestrowych z kraju jego pochodzenia, potwierdzonych za zgodność z miejscem wystawienia przez odpowiedni polski konsulat.

 3. Oferent zobowiązany jest do:

 • wniesienia wadium w formie, terminie oraz sposobie określonym w ogłoszeniu
  o przetargu.

 • zapoznania się z zarządzeniem Nr 101/04 Burmistrza Ponieca z dnia 15 października 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych położonych w Śmiłowie, gmina Poniec, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego oraz zarządzeniem w sprawie ogłoszenia przetargu.

 1. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 2. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu (jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu),
  z wyjątkiem wadium wniesionego przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał.

 1. Komisja Przetargowa.

 1. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje Komisja Przetargowa wyznaczona przez Burmistrza Ponieca zgodnie z Zarządzeniem Nr 29/2005 Burmistrza Ponieca, z dnia 28 luty 2005 r., zwana dalej Komisją.

 2. Komisja działa na podstawie niniejszego Regulaminu Przetargu oraz obowiązujących przepisów prawa.

 3. Zasady postępowania członków Komisji:

 1. Komisja ma obowiązek traktować wszelkie materiały i informacje otrzymane w związku z postępowaniem jako poufne,

 2. Komisja ma obowiązek działać obiektywnie, wnikliwie i starannie, mając na względzie dobro Gminy Poniec,

 3. w postępowaniu przetargowym członkami Komisji nie mogą być osoby, które:

 • pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z oferentem, jego zastępcą prawnym lub członkami władz osób prawnych, stających do przetargu,

 • przed upływem trzech lat od daty wszczęcia postępowania przetargowego były
  w stosunku pracy lub zlecenia z oferentem albo członkami władz osób prawnych stających do przetargu,

 • pozostają z oferentem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,

 1. członkowie Komisji podpisują stosowne oświadczenie (treść określona w załączniku do Regulaminu Przetargu),

 2. w przypadku stwierdzenia, że członek Komisji jest powiązany z którymkolwiek Oferentem, jest on obowiązany bezzwłocznie złożyć rezygnację z udziału w postępowaniu przetargowym.


 1. Przetarg.

 1. Przetarg prowadzi Przewodniczący Komisji.

 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 3. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą nieruchomości oraz w sytuacji, kiedy przetarg został prawidłowo ogłoszony i nikt do niego nie przystąpił.

 4. Burmistrz Ponieca może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia
  o przetargu.

 5. Przetarg odbywa się w obecności Oferentów, w terminie i miejscu podanym w ogłoszeniu o przetargu.

 6. Wchodząc do sali przetargowej, każdy z uczestników przetargu zobowiązany jest przedłożyć Komisji dokument stwierdzający tożsamość. Jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona przestawić pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonymi podpisami.

 7. Przetarg otwiera Przewodniczący Komisji, przekazując uczestnikom informacje
  o nieruchomości, cenie wywoławczej, skutkach uchylenia się od zawarcia umowy oraz podając do wiadomości imiona i nazwiska lub nazwy osób, które wpłaciły wadium i zostały dopuszczone do przetargu.

 1. Przewodniczący Komisji informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.

 2. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, do czasu trzykrotnego wywołania.

 3. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

 4. Po ustaniu zgłaszania postąpień, Przewodniczący Komisji wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko lub nazwę osoby, która przetarg wygrała.

 1. Protokół z przetargu.

 1. Protokół z przeprowadzonego przetargu zawiera w szczególności informacje:

 1. termin i miejsce przetargu,

 2. oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według ewidencji gruntów i księgi wieczystej,

 3. o obciążeniach nieruchomości,

 4. o osobach dopuszczonych i niedopuszczonych do przetargu wraz z uzasadnieniem,

 5. o rozstrzygnięciach podjętych przez Komisję wraz z uzasadnieniem,

 6. najwyższą cenę osiągniętą w przetargu,

 7. imię, nazwisko i adres osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości,

 8. imiona i nazwiska przewodniczącego i członków Komisji.

 1. Protokół z przeprowadzonego przetargu sporządza Przewodniczący Komisji, a podpisują go Przewodniczący i obecni członkowie Komisji.

 2. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości rolnej położonej we wsi Śmiłowo, gmina Poniec, oznaczonej jako działka nr 31.

8. Zawarcie umowy.

 1. W terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona pisemnie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

 2. Nie później niż na 3 dni przed dniem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości, nabywca nieruchomości zobowiązany jest zapłacić całą kwotę osiągniętą w przetargu, a nie uiszczenie tej kwoty powoduje odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium.

 3. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 8.1 Regulaminu, Burmistrz Ponieca może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 4. Koszty sporządzenia umowy sprzedaży nieruchomości ponosi nabywca (opłaty notarialne, skarbowe i sądowe).

 5. Do ceny nabycia nieruchomości zostaną doliczone koszty niezbędnej dokumentacji w kwocie 171,42 zł. + VAT 22 %

 6. Z dniem zawarcia umowy notarialnej, nieruchomość zostaje przekazana nabywcy.
9. Postanowienia końcowe.

 1. Wymieniony w treści pkt 5.3 d) załącznik stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

 2. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Ponieca.

 3. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

 4. Burmistrz Ponieca może uznać skargę za niezasadną, nakazać powtórzenie czynności przetargowych albo unieważnić przetarg.

 5. W przypadku wniesienia skargi Burmistrz Ponieca, do czasu jej rozpatrzenia, dalsze czynności związane ze zbyciem nieruchomości.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - inne
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2005-02-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie