Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZĄDZENIE NR 263/2013 BURMISTRZA PONIECA z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie: nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Poniecu przy ul. Bojanowskiej od osób fizycznych na realizację celu publicznego z przeznaczeniem na przebudowę skrzyżowań dróg powiatowych – ul. Bojanowskiej z Rydzyńską, Janiszewską oraz z drogą prowadzącą do miejscowości Waszkowo i Wydawy.

ZARZĄDZENIE NR 263/2013 BURMISTRZA PONIECA z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie: nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Poniecu przy ul. Bojanowskiej od osób fizycznych na realizację celu publicznego z przeznaczeniem na przebudowę skrzyżowań dróg powiatowych – ul. Bojanowskiej z Rydzyńską, Janiszewską oraz z drogą prowadzącą do miejscowości Waszkowo i Wydawy.

Numer dokumentu: 263
Rok (4 cyfry): 2013

ZARZĄDZENIE NR 263/2013
BURMISTRZA PONIECA
z dnia 12 grudnia 2013 r.


w sprawie: nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Poniecu przy ul. Bojanowskiej od osób fizycznych na realizację celu publicznego z przeznaczeniem na przebudowę skrzyżowań dróg powiatowych – ul. Bojanowskiej z Rydzyńską, Janiszewską oraz z drogą prowadzącą do miejscowości Waszkowo i Wydawy.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 594 ze zmianami) art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zmianami), Uchwały Nr XXXIV/269/2013 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości od osób fizycznych do gminnego zasobu nieruchomości na realizację celu publicznego z przeznaczeniem na przebudowę skrzyżowań dróg powiatowych – ul. Bojanowskiej z Rydzyńską, Janiszewską oraz z drogą prowadzącą do miejscowości Waszkowo i Wydawy, zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonać nabycia praw własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Poniecu przy ul. Bojanowskiej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1102/2 o pow. 612 m2, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Lesznie – X Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Księga Wieczysta KW nr 26448 na realizację celu publicznego z przeznaczeniem na przebudowę skrzyżowań dróg powiatowych – ul. Bojanowskiej z Rydzyńską, Janiszewską oraz z drogą prowadzącą do miejscowości Waszkowo i Wydawy, która jest współwłasnością Państwa:
- Józefa i Barbary Jankowiak,
- Henryka i Krystyny Kaźmierczak,
- Mieczysława i Doroty Szlachetka,
- Krystyny Staśkiewicz,
- Arkadiusza i Beaty Urbaniak.

§ 2. Strony zgodnie z protokołem z rokowań z dnia 12 grudnia 2013 r. ustaliły wartość nabycia nieruchomości w kwocie 39.780,00 zł tytułem przeniesienia prawa własności nieruchomości na rzecz Gminy Poniec.

§ 3. Wypłata kwoty wymienionej w § 2 zgodnie z posiadanymi udziałami nastąpi w dniu podpisania aktu notarialnego.

§ 4. Koszty związane ze sporządzeniem operatu szacunkowego z wyceny nieruchomości jak i koszty sporządzenia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego poniesie Gmina Poniec.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                                                                                 Burmistrz Ponieca
                                                                                                 /-/ Jacek Widyński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: JaceK Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2013-12-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-12-16
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie