Strona główna » Dokumenty » Przetargi - inne » Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompownią ścieków etap II w m. Poniec zad. 2.

Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompownią ścieków etap II w m. Poniec zad. 2.
ZPI 341-5/05

Poniec, 2005-03-24OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przedmiot zamówienia:
Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompownią ścieków etap II w m. Poniec zad.2

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Poniec
ul. Rynek 24
64-125 Poniec
www.poniec.pl
E-mail um@poniec.pl.
Godziny urzędowania 7:00-15:00

2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
dostępne do 9.05.2005r
cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne: cena 15 zł

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Kolektory grawitacyjne 200 mm - 2325 mb
Przykanaliki 160 mm - 1492 mb/164 szt.
przepompownia 1 szt.
kod CPV 45.23.24.10


5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia: 30.09.2005r.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
W postepowaniu mogą uczestniczyć oferenci spełniające wymogi art. 22 i 23 PZP oraz nie podlegają wykluczeniu art.24 PZP

8) Informacja na temat wadium:
wymagane wdium 45.000 zł.

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:


Nazwa kryterium

Waga

cena

100

10) miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego
Gmina Poniec
ul. Rynek 24
64-125 Poniec
Pokój nr 13

do dnia 2005-05-10 do godz. 11:00


11) termin związania ofertą
okres 60 dni , tj. do dnia 2005-07-11

12)
Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Prezesowi UZP dnia 2005-03-14


____________________________________
Gmina PoniecInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - inne
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2005-09-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie