Strona główna » Dokumenty » Przetargi - inne » Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego. Przebudowa Muszli Koncertowej w Parku Miejskim w Poniecu .

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego. Przebudowa Muszli Koncertowej w Parku Miejskim w Poniecu .ZPI 341-4/05

Poniec, 2005-02-18OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiot zamówienia:
Przebudowa Muszli Koncertowej w Parku Miejskim w Poniecu

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Poniec
Ulica Rynek 24
Kod 64-125 Poniec
Strona WWW poniec.pl
E-mail um@ poniec.pl
Godziny urzędowania 7:00-15:00

2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Odbiór w godzinach urzędowania Urzędu Miejskiego w Poniecu pokój nr 13
cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne: 0

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przebudowa muszli koncertowej w Parku Miejskim w Poniecu

kod CPV 45212000-6


5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia: 15 maj 2005r

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
opis warunków i sposobu oceniania

8) Informacja na temat wadium:
nie dotyczy

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:


Nazwa kryterium

Waga

cena

100

10) miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego
Gmina Poniec
Ulica Rynek 24
Kod 64-125 Poniec
Pokój nr 13

do dnia 2005-03-07 do godz. 10:00

11) termin związania ofertą
okres 30 dni , tj. do dnia 2005-04-06
____________________________________
Gmina PoniecInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - inne
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2005-03-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie