Strona główna » Dokumenty » Przetargi - inne » Ogłoszenie o zamówieniu. Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Żytowiecku.

Ogłoszenie o zamówieniu. Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Żytowiecku.ZPI 341-6/05

Poniec, 2005-05-04OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przedmiot zamówienia:
Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Żytowiecku

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Poniec
Ul. Rynek 24
64-125 Poniec
Strona WWW Poniec.pl
E-mail um.@poniec.pl
Godziny urzędowania 7:00 - 15:00

2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
w Urzędzie Miejskim w Poniecu w godz. 7:00 - 15:00 oraz za zaliczeniem pocztowym
cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne: Cena 25 zł + koszty przesyłki

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalno technicznym i wyposażeniem
kod CPV 45 21 22 22-8


5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia: 01.07.2005r.-30.04.2007r

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Zgodnie z specyfikacją

8) Informacja na temat wadium:
40.000,- zł.

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:


Nazwa kryterium

Waga

cena

100

10) miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego
Gmina Poniec
Ul. Rynek 24
64-125 Poniec
Pokój nr 13

do dnia 2005-06-20 do godz. 11:00


11) termin związania ofertą
okres 60 dni , tj. do dnia 2005-08-20

12)
Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Prezesowi UZP dnia 2005-04-25


____________________________________
Gmina PoniecInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - inne
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2005-07-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie