Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZĄDZENIE NR 300/2014 BURMISTRZA PONIECA z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 74 położonej w miejscowości Sarbinowo, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na cele rolne.

ZARZĄDZENIE NR 300/2014 BURMISTRZA PONIECA z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 74 położonej w miejscowości Sarbinowo, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na cele rolne.

Numer dokumentu: 300
Rok (4 cyfry): 2014

ZARZĄDZENIE NR 300/2014
BURMISTRZA PONIECA
z dnia 11 marca 2014 r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 74 położonej w miejscowości Sarbinowo, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na cele rolne.

 

Na podstawie art. 30, ust 2, pkt 3, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 594 ze zmianami), art. 35 ust. 1 i 2 oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami) oraz uchwały Nr XXXVI/282/2014 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 31 stycznia 2014 roku. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Sarbinowo, Baczylas, Rokosowo, Drzewce, Waszkowo i Szurkowo, stanowiących własność Gminy Poniec, zarządza się co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 74 o powierzchni 2.0400 ha zapisanej w księdze wieczystej KW nr PO1Y/00022447/5, objętej wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia i będącym jego integralną częścią w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

§ 2. Postanawia się podać do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Poniecu przy ul. Rynek 24 na okres 21 dni wykaz, o którym mowa w § 1. Ponadto informację o wywieszeniu wykazu zamieścić na tablicach ogłoszeń na terenie miasta i gminy w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w gazecie lokalnej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                                                                         Burmistrz Ponieca
                                                                                                        /-/ Jacek Widyński


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2014-03-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-03-11
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie