Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Z A W I A D O M I E N I E BURMISTRZA PONIECA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO - „Przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Gminne Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji”

Z A W I A D O M I E N I E BURMISTRZA PONIECA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO - „Przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Gminne Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji”

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): 2014

PONIEC 31.03.2013 R.


GP.6733.1.2014

Z A W I A D O M I E N I E
BURMISTRZA PONIECA
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO


ZGODNIE Z ART. 61 § 1 I § 4 KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO - USTAWA Z DNIA 14.06.1960 (TEKST JEDNOLITY DZ.U. Z 2013R. POZ. 267) ORAZ ART. 53 UST. 1 PKT 1 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM (DZ. U. Z 2003 R. NR 80, POZ. 717) ZAWIADAMIAM, ŻE NA WNIOSEK GMINNEGO CENTRUM KULTURY, SPORTU TURYSTYKI I REKREACJI

zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na
„Przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania
na Gminne Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji”
na dz. nr ewid. 1188/4 obręb Poniec

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM STRONY MOGĄ ZAPOZNAĆ SIĘ OSOBIŚCIE LUB PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Z MATERIAŁAMI DOSTARCZONYMI PRZEZ WNIOSKODAWCĘ, DOTYCZĄCYMI PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCJI ORAZ ZGŁOSIĆ SWOJE UWAGI - W TERMINIE 7 DNI OD DATY OTRZYMANIA NIEJSZEGO PISMA, W URZĘDZIE MIEJSKIM W PONIECU, 64-125 PONIEC UL. RYNEK 24, POK NR 09, W GODZINACH PRACY URZĘDU.

                                                                                                                 Burmistrz Ponieca
                                                                                                                 /-/ Jacek Widyński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2014-04-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-04-01
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie