Strona główna » Dokumenty » Przetargi - inne » OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na Budowę Chodnika w Drzewcach

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na Budowę Chodnika w DrzewcachZPI 341-10/05

Poniec, 2005-07-07OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiot zamówienia:
Budowa Chodnika w Drzewcach

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Poniec
ul. Rynek 24
64-125 Poniec
www.poniec.pl
um@poniec.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku, godz. 8:00 - 15:00

2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
W Urzedzie Miejskim w Poniecu pokój nr13
cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne: 0

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
budowa chodnika wraz zwjazdami na powierzchni 277,63 m2

Kod CPV
45 000 000-7
45 233 222-1


5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia: termin wykonania zamówienia

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
opis warunków i sposobu oceniania

8) Informacja na temat wadium:
nie dotyczy

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:


Nazwa kryterium

Waga

cena oferty

100

10) miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego
Gmina Poniec
ul. Rynek 24
64-125 Poniec
Pokój nr 13

do dnia 2005-07-22 do godz. 10:00

11) miejsce i termin otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiającego

64-125
Poniec
Pokój nr 7 Urząd Miejski w Poniecu
Ul. Rynek 24
dnia 22.07.2005r o godz. zakres, wyszczególnienie.

12) termin związania ofertą
okres 30 dni , tj. do dnia 2005-08-22


____________________________________
Gmina PoniecInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - inne
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2005-07-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie