Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Obwieszczenie Burmistrza Ponieca nr GP 6220.4.2014 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie Burmistrza Ponieca nr GP 6220.4.2014 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): 2014

Poniec, dnia 24.04.2014r.

GP 6220.4.2014

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) w związku z art. 73 ust.1 i art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) ]

 zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 17.04.2014r. na wniosek Pana Mariana Idziaka, zam. Sarbinowo 23, 64-125 Poniec, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Prowadzeniu hodowli trzody chlewnej i bydła o obsadzie (zdolności produkcyjnej) do 254,20 DJP w miejscowości Sarbinowo, Gm. Poniec, na terenie nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 174/4 ark. mapy 1 obręb Sarbinowo”

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania, wynikających z art. 10 § 1 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Poniecu, ul. Rynek 24, 64-125 Poniec, w godzinach pracy urzędu (pn. 8.00 – 16.00, wt. – pt. 7.00-15.00) w pokoju nr 9.

Ponieważ na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz.1227) oraz § 2 ust. 1 pkt 51 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zmianami), powyższe przedsięwzięcie kwalifikuje się jako mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z art. 77 ust. 1 tej ustawy, wystąpiłem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia i Powiatowego Inspektora Sanitarnego o opinię.

Ponadto, informuję o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww przedsięwzięcia. Publicznie dostępny wykaz danych jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Poniec adres: www.poniec.pl

                                                                                                         Burmistrz Ponieca
                                                                                                          /-/ Jacek Widyński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2014-04-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-04-29
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie