Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Obwieszczenie Burmistrza Ponieca nr. GP.6540.4.2014 o wydanym postanowieniu

Obwieszczenie Burmistrza Ponieca nr. GP.6540.4.2014 o wydanym postanowieniu

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): 2014

Poniec, dnia 28 kwietnia 2014r.

GP.6540.4.2014

Obwieszczenie Burmistrza Ponieca

Stosownie do art. 41 ust.3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. nr 163, poz. 981 z póź. zm.) informuję strony o wydanym postanowieniu w sprawie zaopiniowania Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno – inżynierskich dla projektu gazociągu relacji Lwówek – Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi

 POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 80 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. nr 163, poz. 981 z póź. zm.) oraz art. 106 Kodeksu Postępowania Administracyjnego w związku z pismem Ministra Środowiska znak DGKhg-4710-1482/14000/14/AS z dnia 04.04.2013r.(data wpływu 07.04.2014r.) w sprawie zaopiniowania Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno – inżynierskich dla projektu gazociągu relacji Lwówek – Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi

 postanawia się

 zaopiniować pozytywnie przedstawiony projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno – inżynierskich dla projektu gazociągu relacji Lwówek – Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, obejmujący wykonanie
1. otworów badawczych i sondowań, w tym:
- nie więcej niż 1303 otworów badawczych o głębokości 4,0m – 10,0 m. o łącznym metrażu nie większym niż 5500mb;
2. badań geofizycznych,
3. kartowania geologicznego – inżynierskiego,
4. badań laboratoryjnych próbek gruntów i wody podziemnej,
5. dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

                                                              uzasadnienie

W dniu 07.04.2014 roku wpłynęło do tut. Urzędu pismo o zaopiniowanie projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno – inżynierskich dla projektu gazociągu relacji Lwówek – Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi. W dniu 8.04.2014r. obwieszczenie o wszczęciu tego postępowania wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, ponadto wywieszone zostały obwieszczenia na tablicach sołectw przez które projektowany gazociąg ma przebiegać. Dodatkowo w dniu 15.04.2014r. strony postępowania zostały zawiadomione pismem o możliwości zapoznania się z dowodami w sprawie.


Na niniejsze postanowienie służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od dnia odbioru.


                                                                                                      Burmistrz Ponieca
                                                                                                      /-/ Jacek Widyński


Otrzymuje:
1. Ministerstwo Środowiska, Departament Geologii i Koncesji Geologicznych
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
2. pozostałe strony wg rozdzielnika
3. strona BIP Urzędu Miejskiego
4. a/a
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2014-04-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-04-29
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie