Strona główna » Dokumenty » Przetargi - inne » Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego na remont stropodachu stołówki i magazynów zaplecza w budynku szkoły

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego na remont stropodachu stołówki i magazynów zaplecza w budynku szkoły

Poniec, 2004-08-05

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiot zamówienia:
Remont stropodachu stołówki i magazynów zaplecza w budynku szkoły

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Szkoła Podstawowa
ul. Szkolna 8
64-125 Poniec
www.spponiec.interbit.pl
godrys@poczta.onet.pl
8.00 - 15.00

2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
księgowość Szkoły Podstawowej w Poniecu
cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne: nie dotyczy

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Roboty rozbiórkowe ocieplenie dachu, ułożenie papy, tynków i malowanie

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia: 24 września 2004r.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

8) Informacja na temat wadium:
nie dotyczy

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
---------------------------------------------------------------------------
| Nazwa kryterium |Waga |
---------------------------------------------------------------------------
|cena oferty |100 |
---------------------------------------------------------------------------
10) miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego
Szkoła Podstawowa
ul. Szkolna 8
64-125 Poniec
pokój księgowości

do dnia 2004-08-23 do godz. 9.30

11) termin związania ofertą
okres 30 dni , tj. do dnia 2004-09-23Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - inne
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2004-09-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie