Strona główna » Dokumenty » Nabór do pracy - jednostki organizacyjne » Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Poniecu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Przedszkolu Samorządowym w Poniecu: sekretarka –intendent

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Poniecu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Przedszkolu Samorządowym w Poniecu: sekretarka –intendent


Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Poniecu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Przedszkolu Samorządowym w Poniecu:

- sekretarka –intendent1. Wymagania:

1) Wykształcenie minimum średnie ,
2) Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
3) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni praw publicznych,
4) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
5) Znajomość przepisów na zajmowanym stanowisku, szczególnie przepisów prawnych dotyczących oświaty,
6) Dobra znajomość obsługi komputera (MS Office) i urządzeń biurowych,
7) Kandydat powinien odznaczać się dobrą organizacją pracy, dyspozycyjnością i umiejętnością pracy w zespole.

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku, m.in.:

1) Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej,
2) Przyjmowanie i rejestrowanie pism przychodzących i wychodzących,
3) Wysyłanie korespondencji,
4) Archiwizacja zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
5) Obliczanie należności i opłat za przedszkole,
6) Prowadzenie zakresu spraw związanych z żywieniem dzieci,
7) Opracowywanie sprawozdań,
8) Inne prace zlecone przez Dyrektora.

3. Wymiar zatrudnienia - 1 etat

4. Termin rozpoczęcia pracy – 1 sierpnia 2014 r.

5. Wymagane dokumenty:

1) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
2) List motywacyjny,
3) Oryginał kwestionariusza osobowego,
4) Kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,
5) Kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
6) Oświadczenie o niekaralności,
7) Inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
8) Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia umożliwiającym zatrudnienie na danym stanowisku.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z zm.) .
Dodatkowe informacje w sprawie naboru można uzyskać pod nr tel. 65 5731589

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Przedszkolu Samorządowym w Poniecu lub pocztą na adres Przedszkole Samorządowe w Poniecu, 64-125 Poniec ul. Krobska 16 w terminie do dnia 30 czerwca 2014 r. Decyduje data stempla pocztowego. Aplikacje, które wpłyną do Przedszkola Samorządowego w Poniecu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.poniec.pl) oraz na stronie przedszkola (www.przedszkole.poniec.pl
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Nabór do pracy - jednostki organizacyjne
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Romualda Maćkowiak
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2014-06-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-06-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie