Strona główna » Dokumenty » Przetargi - inne » Ogłoszenie o zamówieniu. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami.

Ogłoszenie o zamówieniu. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami.


ZPI 341-4/04


ZPI 341-4/04

Poniec , 2004-06-14OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przedmiot zamówienia:
budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, przepompowniami ścieków w Poniecu etep I zad.1


1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Burmistrz Ponieca
Rynek 24
64-125 Poniec
www.poniec.pl
um@poniec.pl
od godź. 7 do godź.15

2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
za zaliczeniem pocztowym lub osobiście w UM
cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne: 15 zł VAT

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
budowa sieci grawitacyjnej pvc średnicy 200 mm długości 963m, budowa sieci ciśnieniowej z rur PE średnic 90-110 mm długości 366 m budowa 2 szt. przepompowni kanalizacyjnych. budowa przykanalików z rur pvc szt.59 o długości 740 m

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia: 29.10.2004r

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
najniższa cena

8) Informacja na temat wadium:
35000zł
9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
---------------------------------------------------------------------------
| Nazwa kryterium |Waga |
---------------------------------------------------------------------------
|najniższa cena |100 |
---------------------------------------------------------------------------


10) miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego
Burmistrz Ponieca
Rynek 24
64-125 Poniec
Pokój nr 13

do dnia 2004-08-03 do godz. 11:00


11) termin związania ofertą
okres 60 dni , tj. do dnia 2004-10-02
____________________________________
Burmistrz PoniecaInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - inne
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2004-10-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie