Strona główna » Dokumenty » Przetargi - inne » Burmistrz Ponieca ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych na terenie nowego osiedla domów jednorodzinnych w Poniecu Poniecu, przy ulicy Kusza.

Burmistrz Ponieca ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych na terenie nowego osiedla domów jednorodzinnych w Poniecu Poniecu, przy ulicy Kusza.
Burmistrz Ponieca
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowych
położonych na terenie nowego osiedla
domów jednorodzinnych w Poniecu
Poniecu, przy ulicy Kusza
 

Poz.

Nieruchomość z

oznaczeniem

KW

Oznaczenie

nieruchomości

według danych z ewidencji gruntów

Powierzchnia

nieruchomości

w m2

Przeznaczenie

Nieruchomości i

Sposób jej

zagospodarowania

Cena wywoławcza

nieruchomości

w złotych

(netto)

Wadium

Warunki

płatności

1.

2.

3.

4.

5.

Poniec ul. Rydzyńska –

teren nowego osiedla

zabudowy jednorodzinnej

wolnostojącej

KW NR

22462

Gmina Poniec

Dz. Nr 1190/15

 

 

Dz. Nr 1190/16

 

 

Dz. Nr 1190/17

 

Dz. Nr 1190/20

Dz. Nr 1190/21

1.073

 

 

880

 

 

939

 

957

894

Zgodnie z ustaleniami planu

zagospodarowania

przestrzennego ustala się przeznaczenie –

zabudowa jednorodzinna wolnostojąca.

Szczegółowe przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania określa Wykaz wywieszony na tablicy ogłoszeń

19.936

 

 

16.350

 

 

17.447

 

17.781

16.611

1.993,60

1.635,00

1.744,70

1.778,10

1.661,10

1.Sprzedaż następuje za cenę osiągniętą w przetargu, do której doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%.

2.Cena nabycia płatna

jest przed podpisaniem umowy notarialnej, najpóźniej w dniu jej zawarcia.

3.Do ceny sprzedaży zostaną doliczone koszty

dokumentacji geodezyjnej oraz wyceny w łącznej kwocie 373,80 zł. + 22% VAT

4.Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego.

Minimalne postąpienie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. l pkt l i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 03.03.2006 r.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które terminowo wpłacą wadium na rachunek Gminy Poniec - Bank Spółdzielczy w Poniecu Nr 90 8682 0004 0030 0461 2000 0060 do dnia 20.11.2006 r. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Gminy Poniec.
Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z zarządzeniem Burmistrza Ponieca przeznaczającym w/w nieruchomość do zbycia, jak również z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości i treścią niniejszego ogłoszenia.
Przetarg odbędzie się w dniu 23.11.2006 r. o godz.: 12 - poz. Nr 1, 1215 - poz. Nr 2, 1230 - poz. Nr 3, 1245 - poz. Nr 4,
1300 - poz. Nr 5, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu przy ul. Rynek 24 - sala nr 7 I p..
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym nabywcy przez zbywającego w zawiadomieniu w celu podpisania umowy. Burmistrz Ponieca może odstąpić od jej zawarcia. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.
Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców {tj. Dz. U. z 2004r. Nr 167, póz. 1758}.
Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Przyjmuje się, że stawający do przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
Dodatkowe informacje o nieruchomości udziela p. Jacek Widyński w Urzędzie Miejskim w Poniecu ul. Rynek 24, pok. nr 12 I p., tel. (0-65) - 573 - 15 - 33 wew. 22, w poniedziałki w godz. 800 - 1600, od wtorku do piątku w godz. 700-1500, w okresie od ukazania się ogłoszenia do upływu terminu wnoszenia wadium.
Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu.


BURMISTRZ PONIECA
/-/ Kazimierz Dużałka


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - inne
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2004-09-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie