Strona główna » Dokumenty » Przetargi - inne » ZARZĄDZENIE NR 82/2006 BURMISTRZA PONIECA z dnia 14 października 2006 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych na terenie nowego osiedla domów jednorodzinnych w Poniecu.

ZARZĄDZENIE NR 82/2006 BURMISTRZA PONIECA z dnia 14 października 2006 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych na terenie nowego osiedla domów jednorodzinnych w Poniecu.
ZARZĄDZENIE NR 82/2006
BURMISTRZA PONIECA
z dnia 14 października 2006 r.

w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych na terenie nowego osiedla domów jednorodzinnych w Poniecu

Na podstawie art. 26 ust. 3 i art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym {Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami}, art. 38 ust.1 i 2, art. 39 ust.1, art. 40 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami {tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.), § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości { Dz. U. Nr 207, poz. 2108} oraz Uchwały nr XXII/210/2005 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 22 września 2005 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Poniecu przy ulicy Rydzyńskiej, stanowiących własność Gminy Poniec, w związku z zarządzeniem Nr 6/2006 Burmistrza Ponieca z dnia 20 stycznia 2006 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Poniecu przy ulicy Rydzyńskiej - teren nowego osiedla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej,

zarządza się, co następuje:

§ 1 Ogłasza się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, oznaczonych numerem działki:

  • 1190/15 o powierzchni 0,1073 ha;

  • 1190/16 o powierzchni 0,0880 ha;

  • 1190/17 o powierzchni 0,0939 ha;

  • 1190/20 o powierzchni 0,0957 ha;

  • 1190/21 o powierzchni 0,0894 ha;


położonych na terenie nowego osiedla domów jednorodzinnych w Poniecu, uregulowanych w KW Nr 22462.

§ 2 Podaje się do publicznej wiadomości:

  1. Ogłoszenie o II przetargu, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu przy ulicy Rynek nr 24. Ponadto informację o wywieszeniu ogłoszenia zamieścić na tablicach ogłoszeń na terenie miasta i gminy w sposób zwyczajowo przyjęty oraz zamieszczenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej gminy.

  2. informację o ogłoszeniu, o którym mowa w pkt 1, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2.


§ 3 Ustala się Regulamin przetargu na sprzedaż nieruchomości, o której mowa w § 1, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ PONIECA
/-/ Kazimierz Dużałka

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - inne
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2006-10-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie