Strona główna » Dokumenty » Przetargi - inne » Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego: Remont pokrycia dachu Ratusza w Poniecu II

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego: Remont pokrycia dachu Ratusza w Poniecu II

ZPI 341-12/05

Poniec, 2005-09-22OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiot zamówienia:
Remont pokrycia dachu Ratusza w Poniecu

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Poniec
ul. Rynek 24
64-125 Poniec
www.poniec.pl
um@poniec.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku, godz. 8:00 - 15:00

2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
W Urzędzie Miejskim w Poniecu pokój nr 13
cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne: Cena

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Wymiana pokrycia dachu o pow. 193,7 m2 - dachówka karpiówka w koronkę.

Kod CPV 45453000-7


5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia: 10 grudnia 2005r.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
zgodnie z SIWZ

8) Informacja na temat wadium:
nie dotyczy

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:


Nazwa kryterium

Waga

cena oferty

100

10) miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego
Gmina Poniec
ul. Rynek 24
64-125 Poniec
Pokój nr 13

do dnia 2005-10-11 do godz. 11:00

11) miejsce i termin otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiającego

Urząd Miejski w Poniecu
Pokój nr 7
ul. Rynek 24
64-125


12) termin związania ofertą
okres ilość dni 30 , tj. do dnia 2005-11-10


____________________________________
Gmina PoniecInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - inne
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2005-12-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie