Strona główna » Dokumenty » Przetargi - inne » Burmistrz Ponieca ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych na terenie nowego osiedla domów jednorodzinnych.

Burmistrz Ponieca ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych na terenie nowego osiedla domów jednorodzinnych.


Burmistrz Ponieca

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych na terenie nowego osiedla domów jednorodzinnych w atrakcyjnej części miasta.


 


Poz.

Nieruchomość z
oznaczeniem
KW

Oznaczenie
nieruchomości
według danych z ewidencji gruntów

Powierzchnia
nieruchomości
w m2

Przeznaczenie
Nieruchomości i
Sposób jej
zagospodarowania

Termin
zagospodarowania
nieruchomości

Cena wywoławcza
nieruchomości
w złotych
(netto)


Wadium

Warunki
płatności


1.
Poniec ul. Rydzyńska -

teren nowego osiedla
zabudowy jednorodzinnej
wolnostojącej

KW NR
22462
Gmina Poniec


Dz. Nr 1190/5


1.177


Zgodnie z ustaleniami planu
zagospodarowania
przestrzennego ustala się przeznaczenie -
zabudowa jednorodzinna wolnostojąca.
Szczegółowe przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania określa Wykaz wywieszony na tablicy ogłoszeńrozpoczęcie
zabudowy
nieruchomości

1 rok od daty
nabycia

zakończenie
zabudowy
nieruchomości

3 lata od daty
nabycia


20.927


2.092,70

1.Sprzedaż następuje za cenę osiągniętą w przetargu, do której doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%.
2.Cena nabycia płatna
jest przed podpisaniem umowy notarialnej, najpóźniej w dniu jej zawarcia.
3.Do ceny sprzedaży zostaną doliczone koszty
dokumentacji geodezyjnej oraz wyceny w łącznej kwocie 373,80 zł. + 22% VAT
4.Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego.


2.Dz. Nr 1190/6


998
18.543


1.854,303.Dz. Nr 1190/10


973
17.300


1.730,004.Dz. Nr 1190/11


966
17.175


1.717,505.Dz. Nr 1190/19


1.019
18.118


1.811,80


Minimalne postąpienie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. l pkt l i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 03.03.2006 r.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które terminowo wpłacą wadium na rachunek Gminy Poniec - Bank Spółdzielczy w Poniecu Nr 90 8682 0004 0030 0461 2000 0060 do dnia 07.04.2006 r. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Gminy Poniec.
Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z zarządzeniem Burmistrza Ponieca przeznaczającym w/w nieruchomość do zbycia, jak również z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości i treścią niniejszego ogłoszenia.
Przetarg odbędzie się w dniu 10.04.2006 r. o godz.: 9 - poz. Nr 1, 915 - poz. Nr 2, 930 - poz. Nr 3, 945 - poz. Nr 4, 1000 - poz. Nr 5 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu przy ul. Rynek 24 - sala nr 7 I p..
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym nabywcy przez zbywającego w zawiadomieniu w celu podpisania umowy. Burmistrz Ponieca może odstąpić od jej zawarcia. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.
Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców {tj. Dz. U. z 2004r. Nr 167, póz. 1758}.
W akcie notarialnym będzie zawarty zapis mówiący, że nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zabudowy terenu w ciągu 3 lat od daty podpisania aktu notarialnego.
Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Przyjmuje się, że stawający do przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
Dodatkowe informacje o nieruchomości udziela p. Jacek Widyński w Urzędzie Miejskim w Poniecu ul. Rynek 24, pok. nr 12 I p., tel. (0-65) - 573 - 15 - 33 wew. 22, w poniedziałki w godz. 800 - 1600, od wtorku do piątku w godz. 700-1500, w okresie od ukazania się ogłoszenia do upływu terminu wnoszenia wadium.
Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu.

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - inne
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2004-09-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie