Strona główna » Dokumenty » Przetargi - inne » Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa Kanalizacji Sanitarnej z przykanalikami i przepompownią ścieków etap III w m. Poniec

Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa Kanalizacji Sanitarnej z przykanalikami i przepompownią ścieków etap III w m. PoniecZPI 341-01/06

Poniec, 2006-03-02OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przedmiot zamówienia:
Budowa Kanalizacji Sanitarnej z przykanalikami i przepompownią ścieków etap III w m. Poniec

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Poniec
Ulica Rynek 24
64-125 Poniec
wWW poniec.pl
E-mail um.@ poniec.pl
Godziny urzędowania 7-15

2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
wysyłka za zaliczeniem pocztowym oraz w Urzędzie Miejskim w Poniecu
cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne: 20 zł.+ Vat

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej o dł. 2383 m
budowa przykanalików o dł. 1072m /111 szt.
przepompownia ścieków szt 1
kod CPV


5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia: 01.06.2006r. - 01.10.2006r.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
zgodnie z SIWZ

8) Informacja na temat wadium:
40.000,- zł

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:


Nazwa kryterium

Waga

cena

100

10) miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego
Gmina Poniec
Ulica Rynek 24
64-125 Poniec
Pokój nr 13

do dnia 2006-04-27 do godz. 11:00


11) termin związania ofertą
okres 60 dni , tj. do dnia 2006-06-26

12)
Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Prezesowi UZP dnia 2006-02-22


____________________________________
Gmina PoniecInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - inne
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2006-06-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie