Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie nr 359/2014 Burmistrza Ponieca z dnia 12 listopada 2014 roku W sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec na lata 2015-2032

Zarządzenie nr 359/2014 Burmistrza Ponieca z dnia 12 listopada 2014 roku W sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec na lata 2015-2032

Numer dokumentu: 359
Rok (4 cyfry): 2014

Zarządzenie nr 359/2014
Burmistrza Ponieca
z dnia 12 listopada 2014 roku

w sprawie
ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec
na lata 2015-2032

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 230 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) zarządzam co następuje:

§1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec w brzmieniu określonym w zał. nr 1 do zarządzenia.
§ 2. 1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec na lata 2015-2032 podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej w Poniecu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
§ 4. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2014-11-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-11-28
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie