Strona główna » Dokumenty » Przetargi - inne » ZARZĄDZENIE Nr 39/06 Burmistrza Ponieca z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości lokalowej położonej w Poniecu przy ulicy Rynek nr 2 przeznaczonej do oddania w najem w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

ZARZĄDZENIE Nr 39/06 Burmistrza Ponieca z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości lokalowej położonej w Poniecu przy ulicy Rynek nr 2 przeznaczonej do oddania w najem w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
ZARZĄDZENIE Nr 39/06
Burmistrza Ponieca
z dnia 23 maja 2006 r.

w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości lokalowej położonej
w Poniecu przy ulicy Rynek nr 2 przeznaczonej do oddania
w n
ajem w trybie przetargu ustnego nieograniczonego


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym {tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.}, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami {tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.} oraz § 2 Uchwały nr XXXVI/237/2006 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych i wynajmowania lokali użytkowych na okres dłuższy niż 3 lata oraz ustalenie stawek czynszu {Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 50, poz. 1347) zarządzam, co następuje:


§ 1. Przeznacza się do wynajęcia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na cele usługowo - handlowe nieruchomość lokalową, położoną w Poniecu przy ul. Rynek 2, wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniec przy ul. Rynek 24. Informację o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.BURMISTRZ PONIECA
Kazimierz Dużałka


Załącznik do zarządzenia Nr 39/06

Burmistrza Ponieca z dnia 23 maja 2006 r.WYKAZ

nieruchomości lokalowej położonej w Poniecu przy ulicy Rynek 2 przeznaczonej do oddania w najem w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.


Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

KW nr 22109, działka nr 290

Powierzchnia nieruchomości

49 m

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - inne
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2006-05-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie