Strona główna » Dokumenty » Przetargi - inne » Najem lokalu użytkowego w Poniecu przy ul. Kościelnej 5

Najem lokalu użytkowego w Poniecu przy ul. Kościelnej 5
Burmistrz Ponieca

64-125 Poniec, ul. Rynek 24 tel.5731433 fax. 5733983


O g ł a s z a
Publiczny przetarg ustny

najem lokalu użytkowego będącego własnością gminy
płożonego w Poniecu przy ul. Kościelna 5 o powierzchni
użytkowej 35,61 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie
działalności gospodarczej.Cena wywoławcza za 1 m2 wynosi 7,oo zł + Vat.


Wadium : 250,oo zł

Postąpienie : 1,oo zł

Przetarg odbędzie się w dniu 07 sierpnia 2003 r. o godz. 13oo
w Urzędzie Miejskim w Poniecu pok. Nr. 7.

Wadium należy wpłacać w kasie Urzędu Miejskiego w Poniecu
w terminie do dnia 04 sierpnia 2003 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu
Pok. Nr.12 w godz. od 8,oo - 15,oo tel. 5731433

R e g u l a m i n
Przetargu na najem lokalu użytkowego będącego własnością
Gminy Poniec położonego w Poniecu ul.Kościelna 5 o łącznej
powierzchni użytkowej 35,61 m2 z przeznaczeniem na pro-
wadzenie działalności gospodarczej na okres 3 lat.

Burmistrz Ponieca
ustala
następujące warunki przetargu

§ 1
1.Ogłoszenie o przetargu na co najmniej 2 /dwa/ tygodnie przed terminem
przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim
w Poniecu.
2.Dodatkowe ogłoszenie o przetargu na co najmniej 1 /jeden/ tydzień przed
terminem przetargu ukaże się w prasie lokalnej.

§ 2

1.Odbędzie się ustny nieograniczony przetarg na najem w/w lokalu.
2.Cena wywoławcza za 1m2 wynosi 7.oo zł + Vat

§ 3

Ustala się następujące warunki formalno prawne do przetargu:
1.Wpłacenie wadium w wysokości 10% czynszu najmu wg. stawki
wyjściowej tj. 250,oo zł.
2.Wadium należy wpłacać gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Poniecu
3.Ostateczny termin wpłacenia wadium upływa z dniu 04 sierpnia 2003 r.
4.Wadium wpłacone przez uczestnika który przetarg wygrał zalicza się
na poczet czynszu najmu.
5.Wadium ulega przepadnięciu w razie uchylenia się od zawarcia umowy
przez uczestnika, który przetarg wygrał.
6.Wadium zwraca się gotówką w dniu przetargu.
7.Odbiór wadium w póżniejszym terminie wymaga wcześniejszego uzgodnienia.
8.Najniższe postąpienie ponad cenę wywoławczą wynosi za 1,o m2 1,oo zł
9.W sprawach wymagających dodatkowych wyjaśnień informacji można
uzyskać w Urzędzie Miejskim w Poniecu tel.(0-65) 5731433.

§ 4

Uczestnik przetargu nie spełniający warunków formalnych określonych
w § 3 nie zostaje dopuszczony do przetargu.

§ 5

Przewodniczący Komisji Przetargowej otwiera przetarg przez podanie
Do publicznej wiadomości :
1.Lokalizację lokalu i jego powierzchnię.
2.Ceny wywoławczej.
3.Pouczenie, że skutkiem uchylenia się od zawarcia umowy będzie utrata
wpłaconego wadium.
4.Listy uczestników przetargu.
5.Informacji o objęciu we władanie lokalu z dniem 1.09.2003 r.

§ 6

1.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden
uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej.
2.Licytacja rozpoczyna się od wywołania ceny podstawowej czynszu najmu
za 1,o m2.
3.Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestników przetargu gdy inny
uczestnik zaoferuje cenę wyższą - nie mniejszą niż minimalne postąpienie.
4.Po ustaniu postapień osoba przeprowadzająca przetarg uprzedza uczestników
że po trzecim wywołaniu najwyższej z zaoferowanych cen dalsze postapienia
nie zostaną przyjęte, po czym wywołuje trzykrotnie tą cenę, zamyka przetarg
i ogłasza imię i nazwisko lub nazwę firmy, która przetarg wygrała.

§ 7

1.Przetarg prowadzi Przewodniczący Komisji Przetargowej a w razie jego
nieobecności Wiceprzewodniczący.
2.Z przetargu sporządza się protokół, który podpisuje Komisja Przetargowa.

§ 8

Z uzasadnionej przyczyny przetarg może być odwołany.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - inne
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2003-08-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie