Strona główna » Dokumenty » Przetargi - inne » ZARZĄDZENIE NR 22/2007 BURMISTRZA PONIECA z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnej zabudowanej, położonej we wsi Szurkowo, stanowiącej własność gminy, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

ZARZĄDZENIE NR 22/2007 BURMISTRZA PONIECA z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnej zabudowanej, położonej we wsi Szurkowo, stanowiącej własność gminy, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

ZARZĄDZENIE NR 22/2007
BURMISTRZA PONIECA
z dnia 23 lutego 2007 r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnej zabudowanej, położonej we wsi Szurkowo, stanowiącej własność gminy, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Na podstawie art. 30, ust 2, pkt 3, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy {tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami}, art. 35 ust. 1 i 2 oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami {tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603} oraz w wykonaniu uchwały Nr XLIV/298/2006 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 24 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Poniec, położonej we wsi Szurkowo
zarządza się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, objętej wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia i będącym jego integralną częścią.
§ 2. Postanawia się podać do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Poniecu przy ul. Rynek 24 na okres 21 dni wykaz, o którym mowa w § 1. Ponadto informację o wywieszeniu wykazu zamieścić na tablicach ogłoszeń na terenie miasta i gminy w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w gazecie lokalnej.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Ponieca.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ PONIECA
Kazimierz Dużałka
Załącznik
do Zarządzenia nr 22/2007
Burmistrza Ponieca
z dnia 23 lutego 2007 r.

BURMISTRZ PONIECA
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
WYKAZ
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie
przetargu ustnego nieograniczonego
WYKAZ OGŁASZA SIĘ NA OKRES 21 DNI
od 05.03.2007 r. do 26.03.2007 r.

Nr ewidencyjny nieruchomości


Nieruchomość oznaczona ewidencyjnie jako działka numer 203

Powierzchnia
w ha

1,5300 ha

Nr księgi wieczystej

Właściciel :Gmina Poniec, KW Nr 22460 - prowadzona przez Sąd Rejonowy w Gostyniu - Wydział Ksiąg Wieczystych

Położenie nieruchomości

Szurkowo, gmina Poniec

Opis nieruchomości

Teren płaski, działka o kształcie nie regularnym. Obszary zabudowane położone są w środkowej i północnej części działki. Dojazd i dojście do nieruchomości: po stronie wschodniej z drogi wiejskiej o nawierzchni gruntowej, ze strony północnej i południowej z dróg o nawierzchni utwardzonej. W rejonie lokalizacji znajdują się urządzenia infrastruktury technicznej: sieć wodociągowa oraz sieć energetyczna. W granicach nieruchomości usytuowane są dwa obszary zabudowane, jeden w północnej części działki - z pozostałością fundamentów i murów przyziemia budynku inwentarskiego oraz w pełnej bryle budynkami towarzyszącymi funkcji podstawowej dwoma obiektami magazynowo paszowymi, i drugi teren zabudowany w środkowej części działki zabudowany budynkiem magazynowo - warsztatowym.
Składniki budowlane:
budynek magazynowo - warsztatowy: parterowy z użytkowym poddaszem poddany przebudowie pod koniec lat 80 - tych ubiegłego wieku. Ściany murowane z drobnowymiarowych elementów ściennych, posadzki betonowe, stropy masywne, dach konstrukcji drewnianej dwuspadowy kryty eternitem falistym. Do północnej ściany szczytowej dobudowane są dwa obiekty: jeden murowany przykryty eternitem o powierzchni zabudowy 3,7 m2, drugi konstrukcji stalowej z ścianami i dachem z eternitu falistego o powierzchni zabudowy 26,6 m2. Powierzchni ogólna budynku magazynowo - warsztatowego wynosi 478,5 m2 - w tym parter 291,8 m2 a poddasze 186,7 m2. Powierzchnia użytkowa - pomieszczeń funkcji podstawowej budynku wynosi 451,0 m2 a pomieszczeń pomocniczych 27,5 m2.Przeznaczenie
w planie zagospodaro-
wania przestrzennego

Zgodnie z pismem Urzędu Miejskiego w Poniecu nr 7328-4/07 z dnia 1 lutego 2007 r. na przedmiotowej działce gruntu w jej obszarach zabudowanych można lokalizować obiekty służące usługom rzemiosła, czyli działalności rzemieślniczej. Podstawowa funkcja obiektów na niej lokalizowanych powinna być związana z działalnością wytwórczą, przetwórczą, rzemieślniczą i usługową. Dopuszczalne jest także lokalizowanie obiektów pełniących funkcję składów, magazynów, dróg dojazdowych i obiektów infrastruktury technicznej obsługujące funkcje podstawową. Z uwagi na fakt braku planu miejscowego zagospodarowania dla przedmiotowej nieruchomości na konkretne zamierzenie inwestycyjne konieczne będzie uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu. W przypadku lokalizacji przedsięwzięcia, które wymienione jest w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowiska oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, należy uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Rodzaj zbycia

Sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Wartość nieruchomości

140.259 zł.(sto czterdzieści tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć złote)


  1. Osoby którym stosownie do zapisu art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami {tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami} przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, mogą złożyć wniosek o jej nabycie w Urzędzie Miejskim w Poniecu przy ulicy Rynek 24 pok. Nr 1 w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

  2. Koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży oraz koszty zawarcia umowy notarialnej i opłaty z tytułu ujawnienia nabywcy w księdze wieczystej ponosi nabywca.

  3. Cena nieruchomości ustalona w przetargu winna być uiszczona najpóźniej w dniu sporządzenia umowy notarialnej. Nabywca nieruchomości ustalony w wyniku przetargu zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

  4. Ogłoszenie o terminie i miejscu przetargu zostanie wywieszone w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu przy ulicy Rynek 24. Ponadto informację o wywieszeniu zamieszczona zostanie na tablicach ogłoszeń na terenie miasta i gminy w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w gazecie lokalnej i na stronie internetowej Gminy Poniec.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - inne
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2007-02-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie