Strona główna » Dokumenty » Przetargi - inne » Burmistrz Ponieca ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Śmiłowo.

Burmistrz Ponieca ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Śmiłowo.
BURMISTRZ PONIECA

uprzejmie zaprasza
do uczestnictwa w przetargu ustnym nieograniczonym
w dniu 10 grudnia 2004 r. na niżej wymienione nieruchomości rolne położone we wsi Śmiłowo

  1. Nieruchomość rolna położona w obrębie Śmiłowo, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 31. Ogólna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,2300 ha - są to łąki trwałe Ł IV 0,2300 ha. Właściciel Gmina Poniec, KW nr 2308. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej nieruchomości. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poniec nieruchomość przeznaczona jest pod tereny upraw polowych. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.030,00 zł. Wysokość wadium wynosi 200 zł. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 50 zł. Przetarg odbędzie się dnia 10 grudnia 2004 r. o godz. 900 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Poniecu.

  2. Nieruchomość rolna położona w obrębie Śmiłowo, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 64. Ogólna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,9100 ha - są to grunty orne R IVb o pow. 0,4400 ha, grunty orne R V pow. 0,1400 ha, łąki trwałe Ł IV o pow. 0,3200 ha, drogi o pow. 0,0100 ha. Właściciel Gmina Poniec, KW nr 2308. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej nieruchomości. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poniec nieruchomość przeznaczona jest pod tereny upraw polowych. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 6.397,00 zł. Wysokość wadium wynosi 1.270 zł. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 300 zł. Przetarg odbędzie się dnia 10 grudnia 2004 r. o godz. 920 sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Poniecu.

  3. Nieruchomość rolna położona w obrębie Śmiłowo, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 75/1. Ogólna powierzchnia nieruchomości wynosi 2,1300 ha - są to grunty orne R V o pow. 1,6200 ha, grunty orne R IV pow. 0,2700 ha, łąki trwałe Ł IV o pow. 0,2400 ha. Właściciel Gmina Poniec, KW nr 2308. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej nieruchomości. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poniec nieruchomość przeznaczona jest pod tereny upraw polowych. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 15.604,00 zł. Wysokość wadium wynosi 3.120 zł. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 780 zł. Przetarg odbędzie się dnia 10 grudnia 2004 r. o godz. 940 sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Poniecu.

  4. Nieruchomość rolna położona w obrębie Śmiłowo, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 334. Ogólna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,8500 ha - są to grunty orne R V o pow. 0,3500 ha, grunty orne R VI o pow. 0,5000 ha. Właściciel Gmina Poniec, KW nr 2308. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej nieruchomości. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poniec nieruchomość przeznaczona jest pod tereny upraw polowych. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 5.095,00 zł. Wysokość wadium wynosi 1.000 zł. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 250 zł. Przetarg odbędzie się dnia 10 grudnia 2004 r. o godz. 1000 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Poniecu.

  5. Nieruchomość rolna położona w obrębie Śmiłowo, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 329. Ogólna powierzchnia nieruchomości wynosi 1,2900 ha - są to grunty orne R V o pow. 1,1600 ha, grunty orne R VI o pow. 0,1300 ha. Właściciel Gmina Poniec, KW nr 2308. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej nieruchomości. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poniec nieruchomość przeznaczona jest pod tereny upraw polowych. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 9.737,00 zł. Wysokość wadium wynosi 1.900 zł. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 480 zł. Przetarg odbędzie się dnia 10 grudnia 2004 r. o godz. 1020 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Poniecu.

  6. Nieruchomość rolna położona w obrębie Śmiłowo, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 318. Ogólna powierzchnia nieruchomości wynosi 1,2500 ha - są to grunty orne R IVa o pow. 0,2600 ha, grunty orne R V o pow. 0,6800 ha, łąki trwałe Ł IV o pow. 0,3100 ha. Właściciel Gmina Poniec, KW nr 2308. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej nieruchomości. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poniec nieruchomość przeznaczona jest pod tereny upraw polowych. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 9.805,00 zł. Wysokość wadium wynosi 1.900 zł. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 480 zł. Przetarg odbędzie się dnia 10 grudnia 2004 r. o godz. 1040 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Poniecu.

  7. Nieruchomość rolna położona w obrębie Śmiłowo, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 355. Ogólna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,2900 ha - są to łąki trwałe Ł V o pow. 0,1100 ha, łąki trwałe Ł VI o pow. 0,1800 ha. Właściciel Gmina Poniec, KW nr 2308. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej nieruchomości. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poniec nieruchomość przeznaczona jest pod tereny upraw polowych. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.259,00 zł. Wysokość wadium wynosi 250 zł. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 60 zł. Przetarg odbędzie się dnia 10 grudnia 2004 r. o godz. 1100 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Poniecu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości i w terminie najpóźniej do dnia 7 grudnia 2004 r. z zaznaczeniem numeru działki na konto Gmina Poniec w Banku Spółdzielczym w Poniecu nr 90 8682 0004 0030 0461 2000 0060 lub w kasie tut. Urzędu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w całości najpóźniej do trzech dni po przetargu.
Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z zarządzeniem Burmistrza Ponieca przeznaczającym w/w nieruchomość do zbycia, jak również z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 r. i treścią niniejszego ogłoszenia. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Ulegnie ono przepadkowi, jeżeli oferent uchyli się od zawarcia umowy notarialnej. Uchylenie się od zawarcia umowy stanowi w szczególności niestawienie się uczestnika, który wygrał przetarg, w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu w celu zawarcia umowy kupna - sprzedaży. Dowód wpłaty należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą organizatorowi przetargu wadium w terminie, miejscu i formie wyznaczonym w niniejszym ogłoszeniu oraz spełniają inne wymienione warunki. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemców ( w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców), warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości jest uzyskanie zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w Polsce, pod rygorem utraty wadium. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a w przypadku osób prawnych również pełnomocnictwo do występowania w imieniu spółki, które należy złożyć przewodniczącemu komisji przed otwarciem przetargu. W przypadku gdy nabywca nieruchomości nie ma kwalifikacji rolniczych, nie zamieszkuje w gminie w której położona jest chociaż część nieruchomości, nie będzie prowadził osobiście gospodarstwa i gdy nieruchomość łącznie z gruntami własnymi i dzierżawionymi przekroczy 300 ha użytków Agencja Nieruchomości Rolnych ma prawo pierwokupu. Osoby przystępujące do przetargu znają stan prawny nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. Do ceny kupna - sprzedaży zostaną doliczone koszty niezbędnej dokumentacji. Koszty zawarcia aktu notarialnego oraz koszty sądowe ponosi nabywca. Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowiła należność za nabycie nieruchomości i jest wymagana nie później niż 3 dni przed zawarciem aktu notarialnego. Przyjmuje się, że stawający do przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń. Nieruchomości są sprzedawane na podstawie danych z ewidencji gruntów, a wznowienie granic odbywa się na koszt i staraniem nabywców.
Burmistrz Ponieca zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Szczegółowych informacji odnośnie zbywanej nieruchomości udziela p. Jacek Widyński - Urząd Miejski w Poniecu przy ul. Rynek 24 - pokój nr 12 Ip., lub tel. (0-65)-573-15-33 wew. 22


BURMISTRZ PONIECA
Kazimierz Dużałka


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - inne
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2004-12-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie