Strona główna » Dokumenty » Przetargi - inne » Zarządzenie Burmistrza Ponieca z dnia 08 lipca 2004 r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości budynkowej położonej w Poniecu przy ul. Kościelnej Nr 5

Zarządzenie Burmistrza Ponieca z dnia 08 lipca 2004 r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości budynkowej położonej w Poniecu przy ul. Kościelnej Nr 5
ZARZĄDZENIE NR 57/04
Burmistrza Ponieca
z dnia 08 lipiec 2004 r.

w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości budynkowej położonej w Poniecu przy ul. Kościelnej Nr 5

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym {jednolity tekst z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami}oraz Działu II Rozdziału 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami {jednolity tekst - Dz. U. Nr 46, poz. 543 z dnia 7 czerwca 2000 roku ze zmianami}


Zarządza się, co następuje:


§ 1

Ogłaszam ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości budynkowej stanowiącej własność Gminy Poniec, położonej w Poniecu przy ulicy Kościelnej Nr 5, gmina Poniec - działka gruntu numer 198 o powierzchni 368 m2 .

§ 2

Warunki przetargu zawiera Załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.BURMISTRZ PONIECA

Kazimierz Dużałka


UZASADNIENIE


Nieruchomość gruntowa zabudowana II kondygnacyjnym budynkiem
mieszkalnym - usługowym oraz dwoma budynkami gospodarczymi, położona w Poniecu przy ulicy przy ul. Kościelnej Nr 5, oznaczona w ewidencji gruntów nr 198 o powierzchni 368 m2,
dla której założono Księgę Wieczystą Nr 22101 - stanowi własność Gminy Poniec.


Z dniem 31.12.2002 roku Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ponieca zatwierdzony Uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy Poniec Nr VII/33/89 z dnia 29.11.1989 roku utracił ważność. Działka Nr 198, położona w Poniecu przy ulicy Kościelnej Nr 5, w Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ponieca znajdowała się w jednostce strukturalnej B 2 MS, która przeznaczona była pod zabudowę mieszkalną wielo - i jednorodzinną z usługami i zakładami rzemieślniczymi, jest to teren historycznego Starego Miasta.

Gmina Poniec posiada opracowane studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, zatwierdzone Uchwałą Nr XII/56/99 Rady Miejskiej Ponieca z dnia 25 czerwca 1999 roku, w którym w/w teren znajduje się w obszarze zabudowy mieszkaniowej z usługami towarzyszącymi (M/U). W przypadku sporządzenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego, w swoich ustaleniach musi on być zgodny z zapisami studium.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia, podaje się do publicznej wiadomości - stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Zbycie nieruchomości następuje w drodze przetargu na zasadach ustalonych
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność Gminy (Dz.U. Nr 9, poz. 30, zmiana: Dz.U. z 2003 r. Nr 7, poz. 80), Uchwały Nr XII/81/2003 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 29 października 2003 roku oraz art. 535 Kodeksu Cywilnego.

Mając na uwadze powyższe - wydanie niniejszego Zarządzenia jest zasadne.
BURMISTRZ PONIECA

Kazimierz Dużałka
Załącznik do Zarządzenia Nr 57/2004
Burmistrza Ponieca z dnia 08 lipca 2004
w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu
nieograniczonego na sprzedaż na własność
nieruchomości budynkowej położonej
w Poniecu przy ulicy Kościelnej Nr 5


REGULAMIN PRZETARGU

Na sprzedaż na własność nieruchomości budynkowej położonej w Poniecu przy ulicy Kościelnej Nr 5

Burmistrz Ponieca
ustala
następujące warunki przetargu


§ 1

Ogłoszenie o przetargu na co najmniej 2 (dwa) tygodnie przed terminem przetargu zostanie ogłoszone w prasie lokalnej (Gazeta Poznańska) oraz zostanie wywieszone w zwyczajowy sposób przyjęty na terenie miasta i gminy Poniec.

§ 2

Odbędzie się ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej w ewidencji operatu gruntów jako działka 198 o powierzchni 368 m2, oznaczonej w księdze wieczystej Kw Nr 22101, przeznaczonej na funkcje mieszkalną z usługami towarzyszącymi.

§ 3

Przetarg otwiera i prowadzi Przewodniczący Komisji Przetargowej, który zapoznaje uczestników z regulaminem przetargu i podaje do wiadomości m.in. :

 • przedmiot przetargu

 • cenę wywoławczą ,wysokość wadium

 • termin wpłacenia wylicytowanej kwoty

 • wielkość postąpień

 • stan faktyczny i prawny nieruchomości

 • pouczenie o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy.
§ 4

Warunki formalne przystąpienia do przetargu:

Załącznik do Zarządzenia Nr 57/2004
Burmistrza Ponieca z dnia 08 lipca 2004
w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu
nieograniczonego na sprzedaż na własność
nieruchomości budynkowej położonej
w Poniecu przy ulicy Kościelnej Nr 5


 1. Wpłacenie wadium.

 2. Złożenie przez uczestnika przetargu pisemnego, poświadczonego przez Urząd Miejski w Poniecu oświadczenia o akceptacji warunków przetargu i Regulaminu przetargu.

 3. Cudzoziemcy mogą uczestniczyć w przetargu, jeśli posiadają zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie na własność tej nieruchomości.

 4. W przetargu ustnym nieograniczonym może wziąć udział:


A/ przedstawiciel osoby prawnej, upoważniony do jej reprezentowania,
B/ osoba fizyczna - osobiście lub przez upoważnionego notarialnie pełnomocnika.

§ 5

Warunki finansowe przetargu :

 1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 81.720 (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia złotych)- w tym:


  • wartość gruntu wynosi - 10.215 zł., co stanowi 12,5 % ceny wywoławczej;

  • wartość zabudowań - 71.505 zł., co stanowi 87,5 % ceny wywoławczej.

   1. Wadium wynosi 8.000 zł. (słownie: osiem tysięcy złotych).

   2. Każde postąpienie ponad cenę wywoławczą nie może wynosić mniej niż 800 zł. (słownie: osiemset złotych).

   3. Przetarg odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2004 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Poniecu - sala Nr 7 Ip.

   4. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium najpóźniej do dnia 24 sierpnia 2004 roku do godz. 1300 w kasie Urzędu Miejskiego w Poniecu.

   5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia.

   6. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.

   7. Wadium zwraca się gotówką w dniu zakończenia przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.

   8. Odbiór wadium w późniejszym terminie wymaga wcześniejszego uzgodnienia.

   9. Osoba, która zaoferuje najwyższą cenę, będzie zobowiązana do jej wpłacenia wraz ze stosownym podatkiem VAT najpóźniej do dnia podpisania aktu notarialnego.

   10. Cena kupna pomniejszona o wpłacone wadium może być wpłacona gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Poniecu lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Poniecu w Banku Spółdzielczym w Poniecu.

   11. Do ceny kupna nieruchomości zostaną doliczone koszty sporządzenia dokumentacji geodezyjnej w kwocie 280 zł. + VAT oraz koszty sporządzenia wyceny w kwocie 1.500 zł. + VAT.

    1. Załącznik do Zarządzenia Nr 57/2004
     Burmistrza Ponieca z dnia 08 lipca 2004
     w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu
     nieograniczonego na sprzedaż na własność
     nieruchomości budynkowej położonej
     w Poniecu przy ulicy Kościelnej Nr 5

     1. O terminie podpisania aktu notarialnego zwycięzca przetargu zostanie powiadomiony pisemnie.

     2. Nabywca ponosi koszty notarialne oraz pozostałe wynikające z sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego.


     15. Szczegółowe informacje dotyczące zbywanej nieruchomości .

     Nieruchomość jest zabudowana:


     • II kondygnacyjnym budynkiem mieszkalno - usługowym o powierzchni ogólnej 200,5 m2 i powierzchni zabudowy 111,4 m2,


     • budynkiem gospodarczym o powierzchni ogólnej 49,6 m2 i powierzchni zabudowy 53,2 m2,


     • budynkiem gospodarczym o powierzchni ogólnej 52,8 m2 i powierzchni zabudowy 56,2 m2,


     • elementy zagospodarowania nieruchomości: ogrodzenie na granicy z sąsiednią działką, budynek ubikacji z suchym dołem - dwusegmentowy, części niezabudowane działki utwardzone nawierzchnią betonową, zadaszenia w przejściach między budynkami oraz wspornikowe przy budynkach, zbiornik bezodpływowy całkowicie zagłębiony - utracił funkcję użytkową z uwagi na podłączenie do sieci kanalizacyjnej ogólno miejskiej
     Załącznik do Zarządzenia Nr 57/2004
     Burmistrza Ponieca z dnia 08 lipca 2004
     w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu
     nieograniczonego na sprzedaż na własność
     nieruchomości budynkowej położonej
     w Poniecu przy ulicy Kościelnej Nr 5


     Położenie nieruchomości


     Poniec -
     ulica Kościelna Nr 5


     Numer działki, powierzchnia, KW


     198 (obręb Poniec)- pow. 368 m2 -
     KW 22101     Opis budynków     • Budynek mieszkalno - usługowy II kondygnacyjny + poddasze, podpiwniczony w części 38 % powierzchni zabudowy o powierzchni ogólnej 200,5 m2 i powierzchni zabudowy 111,4 m2


     • Budynek gospodarczy I kondygnacyjny, brak podpiwniczenia o powierzchni ogólnej 49,6 m2 i powierzchni zabudowy 53,2 m2     • Budynek gospodarczy I kondygnacyjny plus w części poddasze o powierzchni ogólnej 52,8 m2 i powierzchni zabudowy 56,2 m2


     • Elementy zagospodarowania nieruchomości: ogrodzenie na granicy z sąsiednią działką, budynek ubikacji z suchym dołem - dwusegmentowy, części niezabudowane działki utwardzone nawierzchnią betonową, zadaszenia w przejściach między budynkami oraz wspornikowe przy budynkach, zbiornik bezodpływowy całkowicie zagłębiony - utracił funkcję użytkową z uwagi na podłączenie do sieci kanalizacyjnej ogólno miejskiej     Przeznaczenie


     Funkcja mieszkalna z usługami towarzyszącymi     C e n a
     w y w o ł a w c z a
     n i e r u c h o m o ś c i :
     81.720 zł
     w tym:


     • wartość gruntu - 10.215 zł,


     co stanowi 12,5% ceny nieruchomości,


     • wartość zabudowań - 71.505 zł,


     co stanowi 87,5% ceny nieruchomości.     Terminy płatności - uwagi     • Należność za nieruchomość należy uiścić jednorazowo w terminie najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego.


     Uwaga: Nabywca ponosi również koszty zawarcia aktu notarialnego oraz koszty przygotowania niezbędnej dokumentacji geodezyjnej i operatu szacunkowego nieruchomości.     Obciążenia     W II kondygnacyjnym budynku mieszkalnym znajduje się:
     * lokal mieszkalny, zajmowany na podstawie
     umowy najmu.
     Nabywca wyłoniony w drodze przetargu wchodzi w prawa i obowiązki wynajmującego lokal mieszkalny, jest zobowiązany do zapewnienia dotychczasowym najemcom lokalu zamiennego


     U W A G I :


     • W budynku mieszkalno - usługowym przy ul. Kościelnej 5 znajduje się na piętrze lokal mieszkalny o powierzchni 44,88 m2, w którym - na podstawie tytułu prawnego, tj. umowy najmu - zamieszkują dwie osoby.


     Załącznik do Zarządzenia Nr 57/2004
     Burmistrza Ponieca z dnia 08 lipca 2004
     w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu
     nieograniczonego na sprzedaż na własność
     nieruchomości budynkowej położonej
     w Poniecu przy ulicy Kościelnej Nr 5


     W akcie notarialnym będzie zawarty zapis mówiący, że nabywca nieruchomości zobowiązany jest do wstąpienia w prawa i obowiązki wynajmującego lokal mieszkalny na rzecz dotychczasowych najemców oraz do zapewnienia dotychczasowym najemcom lokalu zamiennego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U.Nr 71, poz. 733 z dnia 21.06.2001 r.).


     • W budynku mieszkalno - usługowym przy ul. Kościelnej 5 znajduje się na parterze wolny lokal użytkowy o powierzchni 35,61 m2.


     Zasady obsługi infrastruktury:


     - teren uzbrojony. Włączenie nowych obiektów do miejskich sieci możliwe będzie na warunkach i w porozumieniu z poszczególnymi administratorami sieci; w razie ujawnienia - w trakcie wykonywania robót budowlanych - dotąd nieustalonych sieci lub urządzeń infrastruktury technicznej należy dokonać stosownych powiadomień administratorów tych sieci, a wynikłe stąd kolizje związane z przyłączeniem obiektów do miejskich sieci uzbrojenia technicznego będą rozwiązane staraniem oraz na koszt Inwestora wygrywającego przetarg.

     BURMISTRZ PONIECA

     Kazimierz Dużałka
   Informacje powiązane:
   Typ dokumentu: Przetargi - inne
   Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
   Autor informacji: Marcin Pazdaj
   Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
   Opublikowany dnia: 2004-07-08
   Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
   Zmian: 0


   Powiadom o zmianach w tym dokumencie