Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Zawiadomienie Burmistrza Ponieca o wszczęciu postępowania Budowa linii SN 12kV, przebudowa linii nn napowietrznej, montaż kabli nn, budowa stacji t

Zawiadomienie Burmistrza Ponieca o wszczęciu postępowania Budowa linii SN 12kV, przebudowa linii nn napowietrznej, montaż kabli nn, budowa stacji t

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

PONIEC 11.01.2018 R.

GP.6733.9.2017

Z A W I A D O M I E N I E
BURMISTRZA PONIECA
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

ZGODNIE Z ART. 61 § 1 I § 4 KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO - USTAWA Z DNIA 14.06.1960 (TEKST JEDNOLITY DZ.U. Z 2017R. POZ. 1257) ORAZ ART. 53 UST. 1 PKT 1 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) ZAWIADAMIAM, ŻE NA WNIOSEK KAZIMIERZA PAWLICKIEGO PEŁNOMOCNIKA INWESTORA ENEA OPERATOR SP. ZO.O. UL. STRZESZYŃSKA 58, 60-479 POZNAŃ

Zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na
Budowa linii SN 12kV, przebudowa linii nn napowietrznej, montaż kabli nn, budowa stacji transformatorowej na dz. nr ewid. 296/4, 298 obręb Śmiłowo oraz 36/3, 36/4, 11 i 50185/2 w miejscowości Poniec, ul. Piaskowa

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM STRONY MOGĄ ZAPOZNAĆ SIĘ OSOBIŚCIE LUB PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Z MATERIAŁAMI DOSTARCZONYMI PRZEZ WNIOSKODAWCĘ, DOTYCZĄCYMI PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCJI ORAZ ZGŁOSIĆ SWOJE UWAGI NA KAŻDYM ETAPIE POSTEPOWANIA, W URZĘDZIE MIEJSKIM W PONIECU, 64-125 PONIEC UL. RYNEK 24, POK NR 09, W GODZINACH PRACY URZĘDU.Burmistrz Ponieca
/-/ Jacek WidyńskiInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2018-01-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-01-11
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie