Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Zawiadomienie Burmistrza Ponieca o wydaniu decyzji celu publicznego Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu

Zawiadomienie Burmistrza Ponieca o wydaniu decyzji celu publicznego Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -


Poniec 9.01.2018 r.
GP.6733.7.2017


Z A W I A D O M I E N I E
BURMISTRZA PONIECA


Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego - ustawa z dnia 14.06.1960 (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 778 ze zm) zawiadamiam, że


została wydana decyzja kończąca postępowanie administracyjne
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu.
Budowa zbiorników bezodpływowych – każdy do 10 m3.
Budowa zbiornika na gaz.
Na dz. nr ewid. 23/3 w miejscowości SarbinowoW związku z powyższym strony mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z ustaleniami decyzji, dotyczącymi przedmiotowej inwestycji oraz zgłosić swoje uwagi. w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, w Urzędzie Miejskim w Poniecu, 64-125 Poniec ul. Rynek 24, pok nr 9, w godzinach pracy Urzędu.

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Ponieca w terminie 14 dni od dnia odbioru decyzji. Na podstawie art. 127 KPA strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.


Burmistrza Ponieca
/-/ Jacek Widyński
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2018-01-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-01-11
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie