Strona główna » Dokumenty » RODO » Informacja w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Poniecu

Informacja w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Poniecu


Obowiązek Informacyjny

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:

 

1.      Administratorem Pani/Pana danych jest Gmina Poniec z siedzibą ul. Rynek 24,
64-125 Poniec
reprezentowany przez Burmistrza.

2.      Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail: iod@rodo-leszno.com.

3.      Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie:

o    wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1
lit. c) RODO),

o    wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),

o    realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

o    w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody
(art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

4.      Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy i podmioty na podstawie przepisów prawa lub umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

5.      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania realizowanych zadań, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6.      Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.

7.      W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu prawo:

o    dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,

o    prawo sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadkach,

o    prawo żądania usunięcia danych osobowych, w określonych przypadkach gdy nie zakazują tego inne przepisy prawa,

o    prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w określonych przypadkach gdy nie zakazują tego inne przepisy prawa,

o    prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,

o    prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych w określonych przypadkach gdy zezwalają na to przepisy prawa,

o    prawo do cofnięcia zgody, w przypadku gdy dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa

 

9.      Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

 

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: RODO
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2018-05-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2022-02-28
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie