Strona główna » Dokumenty » RODO » Informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Poniecu

Informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Poniecu


Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1 ), zwanego - RODO i n f o r m u j e m y :

1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Poniecu jest Burmistrz Ponieca, ul. Rynek 24 tel. 655731433; fax 655733983 um@poniec.pl
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych : tel. 607 753 475, e-maila : daneosobowe24h@wp.pl
3) Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu wykonywania ustawowych zadań publicznych oraz realizacji umów. W pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wcześniej udzielonej zgody.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
5) W związku z przetwarzaniem danych osobowych klientom Urzędu przysługuje prawo:
- dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
- wniesienia skargi do organu nadzoru ( Urzędu Ochrony Danych Osobowych ).
7) Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z prawem.
8) Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami powszechnie obowiązującego prawa.
Informacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: RODO
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2018-05-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-05-30