Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia » Decyzja o warunkach zabudowy

Decyzja o warunkach zabudowy

Kod nadawany rodzajowi sprawy: -

 

Nazwa sprawy

Decyzja o warunkach zabudowy

Nazwa samodzielnego stanowiska pracy

Stanowisko ds. Gospodarki Przestrzennej

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Poniecu

ul. Rynek 24

pok. nr 09

Telefon

5731533 wew.22

Podstawa prawna

art. 4 ust.2 pkt. 2 art. 59 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. - o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 293)

Opis procedury

- należy złożyć wniosek o ustalenie warunków zabudowy wraz z załącznikami

Wymagane dokumenty

- wypełniony wniosek o ustalenie warunków zabudowy

- załączniki

·      2 egzemplarze mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku kopie mapy katastralnej, zawierające określenie granic terenu objętego wnioskiem i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać

 

Formularze / wnioski

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Opłaty

za wydanie decyzji w momencie złożenia wniosku uiszcza się opłatę skarbową w wysokości - 598 zł

za przeniesienie decyzji ustalenia warunków zabudowy – 56 zł.

Opłatę należy uiścić w dniu złożenia wniosku w kasie lub na konto BS PONIEC  82 8682 0004 0030 0461 2000 0010
Zwolnione z uiszczenia opłaty skarbowej są osoby będącą właścicielem lub użytkownikiem wieczystym terenu, którego wniosek dotyczy.

Okres oczekiwania

Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminach wskazanych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego (do 2 miesięcy, z możliwością przedłużenia)

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Uwagi

Opłata skarbowa nie dotyczy inwestycji mieszkaniowych

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- osoby:Typ dokumentu: Sprawy do załatwienia
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Daniel Zborowski
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2005-08-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-07-27
Ilość zmian wpisu: 5 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie