Strona główna » Dokumenty » Przetargi - inne » ZARZĄDZENIE NR 89/2007 BURMISTRZA PONIECA z dnia 21 sierpnia 2007 r w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych położonych na terenie nowego osiedla domówjednorodzinnych w Poniecu.

ZARZĄDZENIE NR 89/2007 BURMISTRZA PONIECA z dnia 21 sierpnia 2007 r w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych położonych na terenie nowego osiedla domówjednorodzinnych w Poniecu.

Data publikacji: -
Termin składania ofert: -

ZARZĄDZENIE NR 89/2007
BURMISTRZA PONIECA
z dnia 21 sierpnia 2007 r.

w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych położonych na terenie nowego osiedla domów jednorodzinnych w Poniecu

Na podstawie art. 26 ust. 3 i art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym {Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami}, art. 38 ust.1 i 2, art. 39 ust.1, art. 40 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami {tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.), § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości { Dz. U. Nr 207, poz. 2108} oraz Uchwały nr VI/38/2007 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste gruntu, w związku z zarządzeniem Nr 33/2007 Burmistrza Ponieca z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej położonej w Poniecu, przeznaczonej do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

zarządza się, co następuje:

§ 1 Ogłasza się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, oznaczonych numerem działki:
Dz. Nr 1190/5, Dz. Nr 1190/6, Dz. Nr 1190/7, Dz. Nr 1190/8, Dz. Nr 1190/9, Dz. Nr 1190/14, Dz. Nr 1190/17, położonych na terenie nowego osiedla domów jednorodzinnych w Poniecu, uregulowanych w KW Nr 22462.

§ 2 Podaje się do publicznej wiadomości:

1) Ogłoszenie o I przetargu, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu przy ulicy Rynek nr 24. Ponadto informację o wywieszeniu ogłoszenia zamieścić na tablicach ogłoszeń na terenie miasta i gminy w sposób zwyczajowo przyjęty oraz zamieszczenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej gminy.
2) informację o ogłoszeniu, o którym mowa w pkt 1, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2.

§ 3 Ustala się Regulamin przetargu na sprzedaż nieruchomości, o której mowa w § 1, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr 89/2007
Burmistrza Ponieca
z dnia 21 sierpnia 2007 r.

 

 

Burmistrz  Ponieca

zaprasza osoby zainteresowane do wzięcia udziału w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste, nieruchomości niezabudowanych położonych w Poniecu (teren nowego osiedla mieszkaniowego) przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową:

Poz.

 

Oznaczenie

nieruchomości

według danych z ewidencji gruntów

Powierzchnia

nieruchomości

w m2

Cena wywoławcza

nieruchomości

w PLN

(netto)

 

Wadium

w PLN

 

Forma zbycia

warunki płatności

 

Przeznaczenie

nieruchomości i

termin jej zagospodarowania

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 

 

 

 

 

Dz. Nr 1190/5

Dz. Nr 1190/6

Dz. Nr 1190/7

Dz. Nr 1190/8

Dz. Nr 1190/9

Dz. Nr 1190/14

Dz. Nr 1190/17

 

 

 

 

 

 

1.177

  998

1.143

1.075

  963

1.183

  939

 

 

 

 

 

 

20.927

18.543

21.237

19.974

17.893

22.166

17.447

 

 

 

 

 

2.092

1.854

2.123

1.997

1.789

2.216

1.744

 

 

 

 

Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nastąpi w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Zwycięzca przetargu będzie miał możliwość wyboru użytkowania wieczystego lub własności. 1. Sprzedaż na własność następuje za cenę osiągniętą w przetargu, do której doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%. Cena nabycia płatna jest przed podpisaniem umowy notarialnej, najpóźniej w dniu jej zawarcia. Do ceny sprzedaży zostaną doliczone koszty dokumentacji geodezyjnej w kwocie 263,80 zł. + podatek VAT 22% oraz koszty wyceny nieruchomości w kwocie 110 zł. + podatek VAT 22%. Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego.

2. Oddanie w użytkowanie wieczyste następuje za 15 % ceny gruntu osiągniętej w przetargu do której doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%. Cena nabycia płatna jest przed podpisaniem umowy notarialnej, najpóźniej w dniu jej zawarcia. Do ceny sprzedaży zostaną doliczone koszty dokumentacji geodezyjnej w kwocie 263,80 zł. + podatek VAT 22% oraz koszty wyceny nieruchomości w kwocie 110 zł. + podatek VAT 22%. Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego . Użytkownik wieczysty zobowiązany będzie do wnoszenia na rzecz Gminy Poniec opłaty rocznej stanowiącej 1% ceny gruntu osiągniętej w przetargu oraz należny podatek VAT, płatnej do 31 marca każdego roku, począwszy od 2008 r. Warunkiem zmiany wysokości opłaty rocznej jest aktualizacja ceny gruntu, zgodnie z obowiązującymi przepisami

 

 

 

 

Zgodnie z ustaleniami planu

zagospodarowania

przestrzennego ustala się przeznaczenie –

zabudowa jednorodzinna wolnostojąca.

Szczegółowe przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania określa Zarządzenie nr 33/2007 Burmistrza Ponieca z dnia 16 kwietnia 2007 r.

 

TERMIN ZAGOSPODAROWANIA:

rozpoczęcie zabudowy

nieruchomości:

1,5 roku od daty nabycia nieruchomości.

zkończenie zabudowy

nieruchomości:

3,5 roku od daty nabycia nieruchomości.

 

Minimalne postąpienie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej + podatek VAT 22%.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które terminowo wpłacą wadium na rachunek Gminy Poniec - Bank Spółdzielczy w Poniecu Nr 90 8682 0004 0030 0461 2000 0060 do dnia 08.10.2007 r. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Gminy Poniec.
Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z zarządzeniem Burmistrza Ponieca przeznaczającym w/w nieruchomość do zbycia, jak również z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości i treścią niniejszego ogłoszenia.
Przetarg odbędzie się w dniu 11.10.2007 r. o godz.: 13°° - poz. Nr 1, 1315 – poz. Nr 2, 1330 – poz. Nr 3, 1345 – poz. Nr 4, 1400 – poz. Nr 5, 1415 - poz. Nr 6, 1430 – poz. Nr 7, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu przy ul. Rynek 24 - sala nr 7 I p..
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym nabywcy przez zbywającego w zawiadomieniu w celu podpisania umowy. Burmistrz Ponieca może odstąpić od jej zawarcia. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.
Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Nieruchomości są wolne od obciążeń.
Przyjmuje się, że stawający do przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.

Załącznik nr 2
do zarządzenia Nr 89/2007
Burmistrza Ponieca
z dnia 21 sierpnia 2007 r.

 

Burmistrz  Ponieca

zaprasza osoby zainteresowane do wzięcia udziału w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste, nieruchomości niezabudowanych położonych w Poniecu (teren nowego osiedla mieszkaniowego) przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową:

Poz.

 

Oznaczenie

nieruchomości

według danych z ewidencji gruntów

Powierzchnia

nieruchomości

w m2

Cena wywoławcza

nieruchomości

w PLN

(netto)

 

Wadium

w PLN

 

Forma zbycia

warunki płatności

 

Przeznaczenie

nieruchomości i

termin jej zagospodarowania

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 

 

 

 

Dz. Nr 1190/5

Dz. Nr 1190/6

Dz. Nr 1190/7

Dz. Nr 1190/8

Dz. Nr 1190/9

Dz. Nr 1190/14

Dz. Nr 1190/17

 

 

 

 

 

 

1.177

  998

1.143

1.075

  963

1.183

  939

 

 

 

 

 

 

 

20.927

18.543

21.237

19.974

17.893

22.166

17.447

 

 

 

 

 

 

2.092

1.854

2.123

1.997

1.789

2.216

1.744

 

 

 

 

Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nastąpi w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Zwycięzca przetargu będzie miał możliwość wyboru użytkowania wieczystego lub własności. 1. Sprzedaż na własność następuje za cenę osiągniętą w przetargu, do której doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%. Cena nabycia płatna jest przed podpisaniem umowy notarialnej, najpóźniej w dniu jej zawarcia. Do ceny sprzedaży zostaną doliczone koszty dokumentacji geodezyjnej w kwocie 263,80 zł. + podatek VAT 22% oraz koszty wyceny nieruchomości w kwocie 110 zł. + podatek VAT 22%. Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego.

2. Oddanie w użytkowanie wieczyste następuje za 15 % ceny gruntu osiągniętej w przetargu do której doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%. Cena nabycia płatna jest przed podpisaniem umowy notarialnej, najpóźniej w dniu jej zawarcia. Do ceny sprzedaży zostaną doliczone koszty dokumentacji geodezyjnej w kwocie 263,80 zł. + podatek VAT 22% oraz koszty wyceny nieruchomości w kwocie 110 zł. + podatek VAT 22%. Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego . Użytkownik wieczysty zobowiązany będzie do wnoszenia na rzecz Gminy Poniec opłaty rocznej stanowiącej 1% ceny gruntu osiągniętej w przetargu oraz należny podatek VAT, płatnej do 31 marca każdego roku, począwszy od 2008 r. Warunkiem zmiany wysokości opłaty rocznej jest aktualizacja ceny gruntu, zgodnie z obowiązującymi przepisami

 

 

 

 

Zgodnie z ustaleniami planu

zagospodarowania

przestrzennego ustala się przeznaczenie –

zabudowa jednorodzinna wolnostojąca.

Szczegółowe przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania określa Zarządzenie nr 33/2007 Burmistrza Ponieca z dnia 16 kwietnia 2007 r.

 

TERMIN ZAGOSPODAROWANIA:

rozpoczęcie zabudowy

nieruchomości:

1,5 roku od daty nabycia nieruchomości.

zkończenie zabudowy

nieruchomości:

3,5 roku od daty nabycia nieruchomości.

 


Minimalne postąpienie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej + podatek VAT 22%.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które terminowo wpłacą wadium na rachunek Gminy Poniec - Bank Spółdzielczy w Poniecu Nr 90 8682 0004 0030 0461 2000 0060 do dnia 08.10.2007 r. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Gminy Poniec.
Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z zarządzeniem Burmistrza Ponieca przeznaczającym w/w nieruchomość do zbycia, jak również z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości i treścią niniejszego ogłoszenia.
Przetarg odbędzie się w dniu 11.10.2007 r. o godz.: 13°° - poz. Nr 1, 1315 – poz. Nr 2, 1330 – poz. Nr 3, 1345 – poz. Nr 4, 1400 – poz. Nr 5, 1415 - poz. Nr 6, 1430 – poz. Nr 7, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu przy ul. Rynek 24 - sala nr 7 I p..
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym nabywcy przez zbywającego w zawiadomieniu w celu podpisania umowy. Burmistrz Ponieca może odstąpić od jej zawarcia. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.
Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Przyjmuje się, że stawający do przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
Nieruchomości są wolne od obciążeń.
Pełna treść ogłoszenia przetargu znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Poniecu oraz na stronie internetowej gminy Poniec.
Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Poniecu ul. Rynek 24, pok. nr 13 I p., tel. (0-65) - 573 - 15 - 33 wew. 23, w poniedziałki w godz. 800 - 1600, od wtorku do piątku w godz. 700-1500, w okresie od ukazania się ogłoszenia do upływu terminu wnoszenia wadium.
Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu.Załącznik
do Regulaminu
OŚWIADCZENIE
Przewodniczącego/członków*) Komisji Przetargowej wyznaczonej w celu przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Poniecu – na terenie nowego osiedla domów jednorodzinnych, oznaczonych jako dz. ew. nr: Dz. Nr 1190/5, Dz. Nr 1190/6, Dz. Nr 1190/7, Dz. Nr 1190/8, Dz. Nr 1190/9, , Dz. Nr 1190/14, Dz. Nr 1190/17, , uregulowanych w KW Nr 22462.


Ja ...............................................................................................................................syn/córka*)
(imię i nazwisko)

.................................................................................... zamieszkały/a w ......................................
................................................................................ legitymujący/a się dowodem osobistym*),
paszportem*) ......................................................
(seria, nr)
oświadczam, że:
 nie pozostaję w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia z oferentem, jego zastępcą prawnym lub członkami władz osób prawnych, stających do przetargu,
 nie jestem związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z oferentem, jego zastępcą prawnym lub członkami władz osób prawnych, stających do przetargu,
 przed upływem trzech lat od daty wszczęcia postępowania przetargowego nie byłem w stosunku pracy lub zlecenia z oferentem albo członkami władz osób prawnych stających do przetargu,
 nie pozostaję z oferentem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności.
Poniec, dnia ........................... podpis .............................

*) niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 89/2007
Burmistrza Ponieca
z dnia 21 sierpnia 2007 r.II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W PONIECU TEREN NOWEGO OSIEDLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH - DZIAŁKA GRUNTU NUMER:

Dz. Nr 1190/5, Dz. Nr 1190/6, Dz. Nr 1190/7, Dz. Nr 1190/8, Dz. Nr 1190/9
, Dz. Nr 1190/14, Dz. Nr 1190/17,

Regulamin Przetargu

1. Postanowienia ogólne.
1) Regulamin określa zasady przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Poniecu - teren nowego osiedla domów jednorodzinnych.
2) Celem przetargu jest uzyskanie najwyższej ceny.
2. Podstawa prawna przeprowadzenia przetargu.
 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).
 Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego {Dz. U. Nr 64, poz. 592}.
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości {Dz. U. Nr 207, poz. 2108}.
 Uchwała Nr VI/38/2007 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste gruntu;
 Zarządzenie Nr 33/2007 Burmistrza Ponieca z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej położonej w Poniecu, przeznaczonej do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste w trybie przetargu ustnego nieograniczonego;

3. Przedmiot przetargu i jego cena.
1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Poniecu – na terenie nowego osiedla domów jednorodzinnych.
2. Szczegółowy opis przedmiotu przetargu znajduje się w zarządzeniu Nr 33/2007 Burmistrza Ponieca z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej położonej w Poniecu, przeznaczonej do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Warunki zakupu zostały określone w ogłoszeniu o przetargu.
3. Cena wywoławcza nieruchomości podana została do publicznej wiadomości
w ogłoszeniu o przetargu.
4. Warunki i zasady uczestnictwa w przetargu.
1) Uczestnikiem przetargu może być osoba fizyczna lub osoba prawna.
2) Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomości w wyniku niniejszego przetargu,
po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r.
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.)
3) Cudzoziemiec jest zobowiązany do przedłożenia w tłumaczeniu dokumentów rejestrowych z kraju jego pochodzenia, potwierdzonych za zgodność z miejscem wystawienia przez odpowiedni polski konsulat.
4) Oferent zobowiązany jest do:
• wniesienia wadium w formie, terminie oraz sposobie określonym w ogłoszeniu
o przetargu.
• zapoznania się z zarządzeniem Nr 89/2007 Burmistrza Ponieca z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych położonych na terenie nowego osiedla domów jednorodzinnych w Poniecu.
5) Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
6) Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu (jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu),
z wyjątkiem wadium wniesionego przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał.
5. Komisja Przetargowa.
1) Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje Komisja Przetargowa wyznaczona przez Burmistrza Ponieca, zwana dalej Komisją.
2) Komisja działa na podstawie niniejszego Regulaminu Przetargu oraz obowiązujących przepisów prawa.
3) Zasady postępowania członków Komisji:
a) Komisja ma obowiązek traktować wszelkie materiały i informacje otrzymane w związku z postępowaniem jako poufne,
b) Komisja ma obowiązek działać obiektywnie, wnikliwie i starannie, mając na względzie dobro Gminy Poniec,
c) w postępowaniu przetargowym członkami Komisji nie mogą być osoby, które:
- pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z oferentem, jego zastępcą prawnym lub członkami władz osób prawnych, stających do przetargu,
- przed upływem trzech lat od daty wszczęcia postępowania przetargowego były
w stosunku pracy lub zlecenia z oferentem albo członkami władz osób prawnych stających do przetargu,
- pozostają z oferentem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,
d) członkowie Komisji podpisują stosowne oświadczenie (treść określona w załączniku do Regulaminu Przetargu),
e) w przypadku stwierdzenia, że członek Komisji jest powiązany z którymkolwiek Oferentem, jest on obowiązany bezzwłocznie złożyć rezygnację z udziału w postępowaniu przetargowym.6. Przetarg.
1) Przetarg prowadzi Przewodniczący Komisji.
2) Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
3) Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą nieruchomości oraz w sytuacji, kiedy przetarg został prawidłowo ogłoszony i nikt do niego nie przystąpił.
4) Burmistrz Ponieca może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia
o przetargu.
5) Przetarg odbywa się w obecności Oferentów, w terminie i miejscu podanym w ogłoszeniu o przetargu.
6) Wchodząc do sali przetargowej, każdy z uczestników przetargu zobowiązany jest przedłożyć Komisji dokument stwierdzający tożsamość. Jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona przestawić pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonymi podpisami.
7) Przetarg otwiera Przewodniczący Komisji, przekazując uczestnikom informacje
o nieruchomości, cenie wywoławczej, skutkach uchylenia się od zawarcia umowy oraz podając do wiadomości imiona i nazwiska lub nazwy osób, które wpłaciły wadium i zostały dopuszczone do przetargu.
8) Przewodniczący Komisji informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.
9) Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, do czasu trzykrotnego wywołania.
10) Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.
11) Po ustaniu zgłaszania postąpień, Przewodniczący Komisji wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko lub nazwę osoby, która przetarg wygrała.
7. Protokół z przetargu.
1) Protokół z przeprowadzonego przetargu zawiera w szczególności informacje:
a) termin i miejsce przetargu,
b) oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według ewidencji gruntów i księgi wieczystej,
c) o obciążeniach nieruchomości,
d) o osobach dopuszczonych i niedopuszczonych do przetargu wraz z uzasadnieniem,
e) o rozstrzygnięciach podjętych przez Komisję wraz z uzasadnieniem,
f) najwyższą cenę osiągniętą w przetargu,
g) imię, nazwisko i adres osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości,
h) imiona i nazwiska przewodniczącego i członków Komisji.
2) Protokół z przeprowadzonego przetargu sporządza Przewodniczący Komisji, a podpisują go Przewodniczący i obecni członkowie Komisji.
3) Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem licytacji.
8. Zawarcie umowy.
1) W terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona pisemnie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
2) Nie później niż na 3 dni przed dniem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości, nabywca nieruchomości zobowiązany jest zapłacić całą kwotę osiągniętą w przetargu, a nie uiszczenie tej kwoty powoduje odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium.
3) Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 8.1 Regulaminu, Burmistrz Ponieca może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
4) Koszty sporządzenia umowy sprzedaży nieruchomości ponosi nabywca (opłaty notarialne, skarbowe i sądowe).
5) Do ceny nabycia nieruchomości zostaną doliczone koszty niezbędnej dokumentacji w kwocie 373,80 zł. + VAT 22 %
6) Z dniem zawarcia umowy notarialnej, nieruchomość zostaje przekazana nabywcy.
9. Postanowienia końcowe.
1) Wymieniony w treści pkt 5.3 d) załącznik stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
2) Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Ponieca.
3) Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.
4) Burmistrz Ponieca może uznać skargę za niezasadną, nakazać powtórzenie czynności przetargowych albo unieważnić przetarg.
5) W przypadku wniesienia skargi Burmistrz Ponieca, do czasu jej rozpatrzenia, dalsze czynności związane ze zbyciem nieruchomości.


Zdjęcia dołączone:

 Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - inne
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2007-09-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-09-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie