Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZADZENIE Nr 102/2007 Burmistrza Ponieca z dnia 10 września 2007r. w sprawie regulaminu funkcjonowania Sądu Konkursowego powołanego przez Burmistrza Ponieca do przeprowadzenia konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej budowy hali widowiskowo – sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ulicy Szkolnej w Poniecu.

ZARZADZENIE Nr 102/2007 Burmistrza Ponieca z dnia 10 września 2007r. w sprawie regulaminu funkcjonowania Sądu Konkursowego powołanego przez Burmistrza Ponieca do przeprowadzenia konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej budowy hali widowiskowo – sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ulicy Szkolnej w Poniecu.

Numer dokumentu: 102/2007
Rok (4 cyfry): 2007

ZARZADZENIE Nr 102/2007
Burmistrza Ponieca
z dnia 10 września 2007r.

w sprawie regulaminu funkcjonowania Sądu Konkursowego powołanego przez Burmistrza Ponieca do przeprowadzenia konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej budowy hali widowiskowo – sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ulicy Szkolnej w Poniecu.

Działając na podstawie art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych { tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 177 z zmianami}, ustalam co następuje:

§ 1.1. Sąd Konkursowy jest zespołem pomocniczym Burmistrza Ponieca powołanym do oceny spełniania przez uczestników konkursu wymagań określonych w regulaminie konkursu, oceny prac konkursowych oraz wyboru najlepszych prac konkursowych.

2. Burmistrz może powierzyć Sądowi Konkursowemu inne niż określone w pkt 1 czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem konkursu.

3. Skład Sądu Konkursowego, w tym Przewodniczącego i Sędziego Referenta, oraz Sekretarza Organizacyjnego konkursu powołuje Burmistrz.

4. Burmistrz odwołuje członka Sądu Konkursowego wyłącznie w wyniku:

a. naruszenia przez niego obowiązków, o których mowa w § 5 pkt 1,
b. innej przeszkody uniemożliwiającej branie udziału w pracach Sądu.

5. Do zadań Sądu Konkursowego należy w szczególności:

a. opiniowanie regulaminu konkursu;
b. przyjmowanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie;
c. ocena wniosków pod względem spełnienia wymagań określonych w regulaminie konkursu;
d. wnioskowanie do Burmistrza o wykluczenie uczestników konkursu nie spełniających wymagań określonych w regulaminie konkursu;
e. ocena prac konkursowych;
f. sporządzenie informacji o pracach konkursowych;
g. przygotowanie uzasadnienia rozstrzygnięcia konkursu;
h. przyznanie nagród i wyróżnień, opracowanie wniosków, zaleceń i wytycznych pokonkursowych;
i. zapewnienie anonimowości zgłoszonych prac konkursowych;
j. występowanie z wnioskiem do Burmistrza o unieważnienie konkursu, w przypadkach, o których mowa w art. 124 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


§ 2. Sąd Konkursowy w zakresie spraw, o którym mowa w § 1 ust. 5, jest niezależny.

§ 3. Burmistrz na wniosek Sądu Konkursowego może powołać biegłych (rzeczoznawców) do udziału w pracach Sądu z głosem doradczym.

§ 4. Do obowiązków Przewodniczącego Sądu Konkursowego należy:

a. zwoływanie posiedzeń Sądu Konkursowego;
b. przewodniczenie posiedzeniom Sądu Konkursowego;
c. nadzorowanie przestrzegania regulaminu konkursu,
d. informowanie Burmistrza o problemach związanych z pracami Sądu Konkursowego;
e. przeprowadzenie głosowania mającego na celu wyłonienie najlepszej pracy konkursowej oraz przyznanie nagród.

§ 5.1. Sędzia konkursowy pełni swą funkcje w sposób bezstronny, z najwyższą starannością, kierując się przepisami prawa, posiadaną wiedzą i doświadczeniem.

2. Formułowanie decyzji Sądu odbywa się w drodze consensusu.

3. W przypadku nie osiągnięcia consensusu Sad Konkursowy podejmuje rozstrzygniecie zwykłą większością głosów.

4. Przy równej liczbie głosów decyduje głos Przewodniczącego.

5. Sędzia, który nie zgadza się z decyzją Sądu może zgłosić do protokołu obrad „votum separatum”.

§ 6. Sąd Konkursowy unieważnia Konkurs w przypadku gdy:

a. nie zostanie złożony żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie;
b. nie wpłynie żadna praca konkursowa;
c. Komisja Konkursowa stwierdzi, że żadna praca konkursowa nie spelnia warunków konkursu.

§ 7. Do obowiązków Sędziego Referenta należy w szczególności:

a. pełnienie zastępstwa w razie nieobecności Przewodniczącego Sądu Konkursowego;
b. nadzór nad pracą Sekretarza Organizacyjnego Konkursu;
c. opracowanie odpowiedzi na anonimowe pytania uczestników konkursu;
d. przedstawianie Sądowi Konkursowemu prac w celu ich oceny;
e. nadzór nad ostateczną redakcją opinii Sądu o pracach oraz wniosków, zaleceń i wytycznych pokonkursowych.


§ 8. Przebieg posiedzeń Sądu Konkursowego jest protokołowany.

§ 9.1. Sekretarz Organizacyjny konkursu zapewnia obsługę Sądu Konkursowego.

2. Do obowiązków Sekretarza Organizacyjnego konkursu należy w szczególności:

a. zamieszczenie ogłoszenia o konkursie;
b. przyjmowanie pytań od uczestników konkursu oraz rozsyłanie odpowiedzi przygotowywanych przez Sędziego Referenta;
c. przyjmowanie i zwrot prac konkursowych;
d. prowadzenie dokumentacji dotyczącej konkursu;
e. powiadamianie uczestników konkursu o rozstrzygnięciu konkursu;
f. pełnienie czynności organizacyjnych i administracyjnych związanych z przebiegiem konkursu oraz czynności likwidacyjnych dotyczących konkursu.

3. Sekretarz Organizacyjny konkursu uczestniczy w posiedzeniach Sądu Konkursowego bez prawa głosu.

§ 10.1. Sąd Konkursowy dokonuje oceny prac konkursowych na posiedzeniach zamkniętych.

2. Sąd Konkursowy ocenia prace konkursowe zgodnie z kryteriami określonymi w regulaminie konkursu.

§ 11.1. Po opracowaniu opinii o każdej z prac konkursowych Sąd Konkursowy wybiera prace najlepszą, a następnie przyznaje nagrody i wyróżnienia, oraz przygotowuje uzasadnienie rozstrzygnięcia konkursu,
a także wnioski i zalecenia pokonkursowe.

2. Protokół z przewodu oceniającego powinien zawierać:

a. decyzje wykluczenia prac z konkursu z uzasadnieniem;
b. opis procedury eliminowania prac;
c. opinie o pracach nagrodzonych i wyróżnionych;
d. wnioski i zalecenia pokonkursowe zmierzające do właściwego wykorzystania wyników konkursu.

3. Z chwila podpisania przez wszystkich sędziów protokołu z przewodu oceniającego następuje uprawomocnienie decyzji Sądu Konkursowego.

§ 12. Nadzór nad Sądem Konkursowym w zakresie zgodności konkursu z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych, regulaminem konkursu, regulaminem funkcjonowania Sądu Konkursowego pełni Burmistrz, który w szczególności :

a. zatwierdza regulamin konkursu;
b. unieważnia konkurs;
c. zatwierdza wyniki konkursu;

§ 13. Sędziowie konkursowi nie będący przedstawicielami Zamawiającego, pełnią swoje funkcje na podstawie umowy z Zamawiającym.

§ 14. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami nin. Regulaminu znajduje zastosowanie ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z zmianami).

§ 15. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.BURMISTRZ PONIECA
/-/ Kazimierz DużałkaInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2007-09-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-09-20
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie