Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie nr 106/2007 BURMISTRZA PONIECA z dnia 18 września 2007 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości rolnej położonej w Poniecu, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 53, stanowiącej przedmiot dzierżawy, będącej własnością gminy Poniec.

Zarządzenie nr 106/2007 BURMISTRZA PONIECA z dnia 18 września 2007 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości rolnej położonej w Poniecu, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 53, stanowiącej przedmiot dzierżawy, będącej własnością gminy Poniec.

Numer dokumentu: 106/2007
Rok (4 cyfry): 2007

Zarządzenie nr 106/2007
BURMISTRZA PONIECA
z dnia 18 września 2007 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości rolnej położonej w Poniecu, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 53, stanowiącej przedmiot dzierżawy, będącej własnością gminy Poniec

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym {jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami}, art. 25 ust. 1, art. 34, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami {tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603}, art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego {Dz. U. Nr 64, poz. 592} oraz w wykonaniu uchwały Nr VI/44/2007 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie przyznania prawa pierwokupu nieruchomości rolnej położonej w Poniecu, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 53, 58, 64/5, 482, 511, 819, 820, 854/, stanowiącej własność gminy Poniec

zarządza się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości rolnej stanowiącej przedmiot dzierżawy, objętej wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia i będącym jego integralną częścią.

§ 2. Dzierżawcy nieruchomości rolnej przysługuje prawo pierwokupu pod warunkiem złożenia wniosku o nabycie i oświadczenia:

1. że wyraża zgodę za cenę ustaloną w sposób określony w ustawie o gospodarce nieruchomościami w terminie 21 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży;
2. o zapoznaniu się z treścią niniejszego zarządzenia, jego warunkami i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

§ 3. Postanawia się podać do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Poniecu przy ulicy Rynek 24 na okres 21 dni wykaz, o którym mowa w § 1. Ponadto informację o wywieszeniu wykazu zamieścić na tablicach ogłoszeń na terenie miasta i gminy w sposób zwyczajowa przyjęty oraz w gazecie lokalnej.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Ponieca.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ PONIECA
Kazimierz Dużałka
Załącznik do Zarządzenia Nr 106/2007
Burmistrza Ponieca
z dnia 18 września 2007 r.

BURMISTZ PONIECA
podaje do publicznej wiadomości
WYKAZ
nieruchomości rolnej przeznaczonej do sprzedaży
WYKAZ OGŁASZA SIĘ NA OKRES 21 DNI OD 18.09.2007 DO 09.10.2007

 

 

Lp

Oznaczenie

nieruchomości

 

Oznaczenie

Nieruchomości wg.  danych
z ewidencji gruntów

 

Pow m2

 

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Wartość

nieruchomości w złotych

 

 

 

Uwagi

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

1.

 

 

Poniec

 

 

KW 31924

 

 

Obręb Poniec działka

nr 53

 

 

 

 

9.582

Nieruchomość gruntowa zlokalizowana jest  w północno – zachodniej części, na obrzeżu miejskiej zabudowy, w linii rozgraniczenia zabudowy zagrodowej od terenów rolnych, równoległej do drogi o nawierzchni asfaltowej prowadzącej z Ponieca do Śmiłowy. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności oraz tereny upraw polowych. Działka o kształcie regularnym, teren plaski, uprawiana rolniczo.

 

Gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, przedmiotowa nieruchomość znajduje się w obszarze określonym jako łąka oraz ponad lokalne i lokalne korytarze ekologiczne – systemy dolinne wyłączone z intensywnego użytkowania – tereny koncentracji nasadzeń drzew i krzewów (z wyjątkiem obszarów pomiędzy wałami przeciwpowodziowymi), zieleni łęgowej i łąkowej

 

 

18 099 zł

 

(słownie złotych: osiemnaście tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć złote  00/100)

 

 

 

W przypadku gdy dotychczasowy dzierżawca nie skorzysta z prawa pierwokupu przedmiotowej nieruchomości rolnej lub nie będzie spełniał warunków uzyskania prawa pierwokupu zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego - na nieruchomość tą, zostanie ogłoszony przetarg ustny nieograniczony

INFORMACJE POZOSTAŁE:

1. Przed sprzedażą rozpatruje się wnioski osób uprawnionych do nabycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U nr 261 z 2004 r., poz. 2603 z póżn. zm.) wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu oraz złożenia oświadczenia wyrażającego zgodę na cenę ustaloną zgodnie z ustawą. Powyższy wniosek należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Poniecu ul. Rynek 24 pok. 13.
2. Wartość nieruchomości obowiązuje przez okres 6 miesięcy, licząc od dnia ogłoszenia wykazu. Po upływie ww. okresu cena może ulec zmianie na
wskutek zmiany wartości nieruchomości.
3.Sprzedaż nieruchomości następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 11.03.2004r o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2004r
nr 54, poz. 535)
4.Koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży oraz koszty zawarcia umowy notarialnej i opłaty z tytułu ujawnienia nabywcy w księdze wieczystej ponosi nabywca.
5. Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy. O fakcie wywieszenia niniejszego wykazu dzierżawca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.
6. Sprzedaż nieruchomości odbywa się na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej. Ewentualne wznowienie granic odbywa się staraniem i na koszt nabywcy. Gmina Poniec nie bierze odpowiedzialności za powstałe różnice w ich powierzchni.
7. Informacji dotyczących wykazu nieruchomości udziela się w pokoju nr 13 lub telefonicznie pod numerem: 065 5731533.BURMISTRZ PONIECA
Kazimierz Dużałka


Zdjęcia dołączone:

 Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2007-09-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-09-20
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie