Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie nr 108/2007 BURMISTRZA PONIECA z dnia 18 września 2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnej niezabudowanej, położonej w Poniecu, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 513, stanowiącej własność gminy, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie nr 108/2007 BURMISTRZA PONIECA z dnia 18 września 2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnej niezabudowanej, położonej w Poniecu, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 513, stanowiącej własność gminy, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Numer dokumentu: 108/2007
Rok (4 cyfry): 2007

Zarządzenie nr 108/2007
BURMISTRZA PONIECA
z dnia 18 września 2007 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnej niezabudowanej, położonej w Poniecu, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 513, stanowiącej własność gminy, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Na podstawie art. 30, ust 2, pkt 3, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy {tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami}, art. 35 ust. 1 i 2 oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami {tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603} oraz w wykonaniu uchwały Nr VI/57/2007 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w Poniecu, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 120, 499, 513, 853, 854/1, stanowiącej własność gminy Poniec
zarządza się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej, objętej wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia i będącym jego integralną częścią.
§ 2. Postanawia się podać do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Poniecu przy ul. Rynek 24 na okres 21 dni wykaz, o którym mowa w § 1. Ponadto informację o wywieszeniu wykazu zamieścić na tablicach ogłoszeń na terenie miasta i gminy w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w gazecie lokalnej.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Ponieca.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ PONIECA
Kazimierz Dużałka


Załącznik
do Zarządzenia nr 108/2007
Burmistrza Ponieca
z dnia 18 września 2007 r.

BURMISTRZ PONIECA
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie
przetargu ustnego nieograniczonego

WYKAZ OGŁASZA SIĘ NA OKRES 21 DNI
od 18.09.2007 r. do 09.10.2007 r.

Nr ewidencyjny nieruchomości

 

Nieruchomość oznaczona ewidencyjnie jako działka numer 513

 

Powierzchnia

w ha

0,4682 ha

 

Nr księgi wieczystej

Właściciel :Gmina Poniec, KW Nr 29393 – prowadzona przez Sąd Rejonowy w Gostyniu – Wydział Ksiąg Wieczystych

 

Położenie nieruchomości

miasto Poniec, gmina Poniec

 

 

 

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa zlokalizowana jest w południowo – zachodniej części, na obrzeżu miejskiej zabudowy. Obszar w którym usytuowana jest przedmiotowa działka zawarty jest między ulicami Polną, Bojanowską i torami kolejowymi relacji Poniec – Leszno. Dojazd do działki przez nie strzeżony przejazd kolejowy. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny upraw polowych i tory kolejowe. Działka o kształcie regularnym, teren plaski, uprawiana rolniczo.

 

Przeznaczenie

w planie zagospodaro-

wania przestrzennego

Gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – przedmioty grunt znajduje się  w obszarze określonym jako łąka oraz ponad lokalne i lokalne korytarze ekologiczne – systemy dolinne wyłączone z intensywnego użytkowania – tereny koncentracji nasadzeń drzew i krzewów (z wyjątkiem obszarów pomiędzy wałami przeciwpowodziowymi), zieleni łęgowej i łąkowej.

 

Rodzaj zbycia

Sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

 

Obciążenia

 

Nieruchomość objęta wykazem jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Wartość nieruchomości

Zgodnie z operatem szacunkowy sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego wartość nieruchomości wynosi 8.543 zł. (osiem tysięcy pięćset czterdzieści trzy złote)1. Osoby którym stosownie do zapisu art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami {tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami} przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, mogą złożyć wniosek o jej nabycie w Urzędzie Miejskim w Poniecu przy ulicy Rynek 24 pok. Nr 1 w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
2. Koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży oraz koszty zawarcia umowy notarialnej i opłaty z tytułu ujawnienia nabywcy w księdze wieczystej ponosi nabywca.
3. Cena nieruchomości ustalona w przetargu winna być uiszczona najpóźniej w dniu sporządzenia umowy notarialnej. Nabywca nieruchomości ustalony w wyniku przetargu zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
4. Ogłoszenie o terminie i miejscu przetargu zostanie wywieszone w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu przy ulicy Rynek 24. Ponadto informację o wywieszeniu zamieszczona zostanie na tablicach ogłoszeń na terenie miasta i gminy w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w gazecie lokalnej i na stronie internetowej Gminy Poniec.BURMISTRZ PONIECA
Kazimierz Dużałka


Zdjęcia dołączone:

 Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2007-09-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-09-20
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie