Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie nr 110/2007 BURMISTRZA PONIECA z dnia 20 września 2007 r. w sprawie niewykonania przysługującego Gminie Poniec prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, położonej w Poniecu przy ulicy Kusza nr 1, stanowiącej własność osóbfizycznych.

Zarządzenie nr 110/2007 BURMISTRZA PONIECA z dnia 20 września 2007 r. w sprawie niewykonania przysługującego Gminie Poniec prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, położonej w Poniecu przy ulicy Kusza nr 1, stanowiącej własność osóbfizycznych.

Numer dokumentu: 110/2007
Rok (4 cyfry): 2007

Zarządzenie nr 110/2007
BURMISTRZA PONIECA
z dnia 20 września 2007 r.


w sprawie niewykonania przysługującego Gminie Poniec prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, położonej w Poniecu przy ulicy Kusza nr 1, stanowiącej własność osób fizycznych


Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym {tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z zmianami}, art. 109 ust. 1 pkt 1 oraz art. 110 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami {Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z zmianami} zarządza się, co następuje

§ 1. Nie wykonać prawa pierwokupu prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Poniecu przy ul. Kusza nr 1, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 934/1, obręb Poniec (mapa 12), o powierzchni 810 m2, KW nr 29728, będącej przedmiotem warunkowej umowy sprzedaży z dnia 12 września 2007 r. Rep. A nr 3575/2007 zawartej przed notariuszem Lidią Andrzejewską – Czemplik w Kancelarii Notarialnej w Gostyniu przy ulicy Wrocławskiej nr 12.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Ponieca.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.BURMISTRZ PONIECA
/-/ Kazimierz Dużałka
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2007-09-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-09-20
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie