Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Zawiadomienie Burmistrza Ponieca o wydaniu decyzji celu publicznego w Dzięczynce

Zawiadomienie Burmistrza Ponieca o wydaniu decyzji celu publicznego w Dzięczynce

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): 2007


PONIEC 01 .10.2007 R.


GP 7331-61/2007Z A W I A D O M I E N I E
BURMISTRZA PONIECA
O WYDANIU DECYZJI CELU PUBLICZNEGO


ZGODNIE Z ART. 61 § 1 I § 4 KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO - USTAWA Z DNIA 14.06.1960 (TEKST JEDNOLITY DZ.U. Z 2000 R. NR 98, POZ. 1071 Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI) ORAZ ART. 53 UST. 1 PKT 1 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM (DZ. U. Z 2003 R. NR 80, POZ. 717) ZAWIADAMIAM, ŻE

ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA KOŃCZĄCA POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE LINII NAPOWIETRZNEJ SN 15KV, STACJA TRANSFORMATOROWA 15/0,4 KV I LINIA NAPOWIETRZNA 0,4 KV W MIEJSCOWOŚCI DZIĘCZYNKA


Burmistrz Ponieca
/-/ Kazimierz Dużałka


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2007-10-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-10-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie